bærekraft_meny

14 Liv under vann

14 Liv under vann

Sjøfartsnasjonen Norge har lange tradisjoner. Vi er vant til å leve i samarbeid med havet. Men i dag er utfordringene annerledes. Havene forsures og forsøples. Fiskebestandene krymper. Samtidig er vi helt avhengige av havene, for å skaffe mat, men også fordi de bidrar til klimabalansen. Skal vi forvalte havene på best mulig vis, må vi ha kunnskap. Den kunnskapen vil vi bidra til å skaffe.

Les om disse NTNU-aktivitetene i lys av FNs bærekraftsmål 14:

14


DNAqua-Net. Et pan-europeisk nettverk finansiert av EUs COST-aksjon men mål om å utvikle standarder og best-practice protokoller for overvåkning av biologisk mangfold i vann med bruk av molekylære verktøy. Torbjørn Ekrem ved NTNU Vitenskapsmuseet leder arbeidsgruppe med ansvar for referansebibliotek og gap-analyse.

Arven etter Nansen, om Barentshavet i endring. Storprosjektet Arven etter Nansen samler polarforskere fra hele Norge. Målet er å kartlegge og utforske et Barentshav i endring.

Environmental Barcoding of Aquatic Invertebrates (EBAI) EBAI har som mål å utvikle best mulig metodikk for miljøstrekkoding av virvelløse dyr i ferskvann gjennom et eksperimentelt oppsett og analyse av miljøprøver og historiske prøver fra Atna-vassdraget og Jonsvatnet i Midt-Norge. Foreløpige resultater tyder på at måten DNA preserveres og ekstraheres på kan være avgjørende for konklusjonene og at den beste metodikken avhenger av vannkvalitet.

NTNU Havrom forskningsområde: Sustainable seafood and marine bioresources

Et klekkeri for nye næringer. Om vekstmuligheter innen akvakultur, grønt skifte, teknologiutvikling og innovasjon for havrommet der Ocean Space Senter har en sentral rolle. Kronikk av Ingrid Schjølberg, direktør for NTNU Havrom, og Sverre Steen, instituttleder ved Institutt for marin teknikk, NTNU.

15. Liv på land

 Liv under vann 14 Liv
under vann

Bærekraftsmål 14 har som mål å Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling