Gjennomføring av ARK

Gjennomføring av ARK

Gjennomføring av ARK kan deles inn i fem faser:

 1. forberedelse og forankring
 2. kartlegging
 3. tiltaksutvikling
 4. implementering av tiltak
 5. evaluering

Forberedelse og forankring

Gjennomføring av ARK

Forberedelse og forankring

– Fase 1

Gjøre virksomheten klar for å gjennomføre og nyttiggjøre seg av ARK.

 • forankring i ledelsen, involvering av de ansatte
 • opprettelse av prosjekt med mål, informasjonsplan og valg av prosjekt- og prosessledere
 • kommunikasjon og informasjon om gjennomføringen av ARK overfor alle ansatte
 • kontrakt med NTNU om gjennomføring av prosjektet
 • risikovurdering: er det spesielle utfordringer som må tas hensyn til?
 • faktaark 1: Spørsmål om organisatoriske forhold av betydning for arbeidsmiljøet, fylles ut av leder og verneombud sammen.

Kartlegging

Gjennomføring av ARK

Kartlegging

– Fase 2
 • Elektronisk spørreundersøkelse (KIWEST) på e-post til alle ansatte, åpen i tre uker med inntil to purringer.
 • Forberede tilbakemeldingsmøtene: Ledelse og verneombud møter prosessleder for å bli kjent, diskutere de utfordringene enheten har, og hvilke prosesser som allerede er i gang.

- Gå gjennom FaktaARK I, resultater fra spørreundersøkelsen, risikovurdere og drøfte aktuelle problemstillinger
- Definere roller, leder, tilbakemelder
- Finne fram til hensiktsmessig gruppesammensetning
- Skisse til plan for utvikling og iverksetting av tiltak
- Klargjøre rammene for tilbakemeldingsmøtet
- Gjennomføre tilbakemeldingsmøtet
- Alle ansatte skal inviteres
- Gjennomgang av rapport fra den elektroniske spørreskjemaundersøkelsen (Rapport KIWEST)

 • Gruppearbeid om med tolkning og refleksjon over det som er presentert fra Rapport KIWEST og hva som anses som viktigste funn og områder for bevaring/forbedring fremover.

 


Utvikling av tiltak

Gjennomføring av ARK

Utvikling av tiltak

– Fase 3

Leder har ansvar for at ansatte og verneombud involveres i arbeid med utvikling og iverksetting av tiltak.

Gode tiltak er:

- realistiske
- konkrete
- viktige
- innenfor de rammene en har


Implementering av tiltak

Implementering av tiltak

– Fase 4
 • For å sikre at tiltakene følges opp, skal de prioriteres og føres inn i enhetens handlingsplan
 • Ledelsen må følge opp at tiltakene blir iverksatt.

Evaluering

Evaluering

– Fase 5
 • Selve prosessen bør evalueres gjennom hele prosessen og etter at prosjektet er avsluttet for å kaste lys over hva som har fungert for hvem under hvilke omstendigheter.
 • Målene som ble satt i forankringsfasen bør være utgangspunkt for evalueringen.FaktaARK II: Spørsmål om tilbakemeldingsprosess, tiltaksutvikling og -iverksetting.
 • FaktaARKet fylles ut av leder og verneombud sammen.

 


Kontinuerlig forbedring (illustrasjon)

Illustrasjon.

Utskriftsvennlig dokumentasjon

Facebook

Hefakonferansen

Hvordan bygger vi helsefremmende arbeidsplasser og robuste organisasjoner? 

Hefakonferansen 7. og 8. mai 2014