Bakgrunn og aktiviteter

Som en del av Cardiac Surgery Outcome Study (CaSOS) i Trondheim, forsker jeg på komplikasjoner etter åpen hjertekirurgi. Jeg har sett på både genetiske og kliniske risikofaktorer som kan bidra til å bedre vår forståelse av som skjer i forløpet av hjertekirurgien og som gjør at noen er mer utsatt for komplikasjoner enn andre. Kunnskapen om risikofaktorer har også blitt brukt til å opprette prediksjonsmodeller som kan fungere som et verktøy for klinikere til å bedre forutsi det postoperative forløpet. For mer informasjon, se forskergruppens hjemmeside https://www.ntnu.no/lbk/casos.

I forbindelse med forskningsprosjektene mine har jeg tilegnet meg statistiske ferdigheter som dekker særlig logistiske regresjonsanalyser og overlevelsesanalyser. Jeg har også erfaringer fra laboratoriearbeid, med fokus på serumanalyser av inflammatoriske væskefasemarkører og genotyping av utvalgte polymorfismer.

Som tidligere forskerlinjestudent ved medisinstudiet har jeg også tilbrakt 7 måneder i Regensburg i Tyskland hvor jeg opprettet et samarbeid med Avdelingen for hjerte/thorax og karkirurgi, Avdelingen for indremedisin II og Avdelingen for anestesiologi, der vi sammen så på prediksjon av død blant intensivpasienter som ble behandlet med venøvenøs ECMO. Dette prosjektet inngikk i min forskerlinjeavhandling; "Risikoprediksjon ved ekstrakorporeal sirkulasjonsstøtte".

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Enger, Tone Bull; Videm, Vibeke; Pleym, Hilde. (2014) Risk prediction in the use of extracorporeal circulation. 2014.