Bakgrunn og aktiviteter

Faglige interesser

Jeg er førsteamanuensis i karriererådgivning og rådgivningsvitenskap ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Mine forskingsinteresser er primært innenfor karriererådgivning for voksne. I mitt arbeid som forsker og underviser så er karriere definert som noe livslangt og kontekstuelt som angår alle mennesker uansett om dem er i arbeid og utdanning eller ikke.Jeg er spesielt opptatt hvordan mening og hva er det som er meningsfylt i menneskers karriere og hvordan karrierevalg, karriereutvikling og karrierelæring kan forståes og får innvirkninger på menneskers liv. I senere tid så er jeg blitt spesielt opptatt av  hvordan hjelpe utsatte grupper til å bli inkludert i arbeidslivet og utdanning for å få en meningsfylt karriere og liv. 

Doktorgradsarbeid:

Min doktorgradsavhandling er en teoretisk og empirisk studie av hvordan universitetsstudenter fra ulike kontekster erfarer mening i sine karriere og utdanningsvalg. I den teoretiske studien forsøkte jeg å forstå hva mening kan være i en karrierekontekst, og i den epiriske studien hentet jeg inn data blant universitetsstudenter om deres erfaring med mening, meningssaping i deres karriere og utdanningsvalg. Jeg problematiserer den ensbetydende subjektive meningsskapingen som individer er pålagt å ha i deres egen karriere i vårt vestlige samfunn for å lykkes , og argumenterer for en mer orientering mot en bevisstgjøring og samskapingsprosess når det gjelder å kunne ha en meningsfytt karriere der individer tar meningsfylte karrierevalg. Jeg argumenterer også for en endring av praksis for karriererådgivere. 

Pågående prosjekter:

Utvikling av forskingsprosjekt om: Mening i arbeid i krisetider (prosjektleder Hannah Owens Svennungsen og Gunhild Roald)

Karriereveiledning som et middel for økt sosial likhet og myndiggjøring. Intervju med karriereveiledere om dens rolle (prosjektleder Hannah Owens Svennungsen)

Opplevelsen av å bruk VR verktøy som et middel for arbeidsinkludering fra et bruker og veilederperspektiv. En kvalitativ evalueringsstudie. (samarbeidsprosjekt mellom NAV, forskergruppen IMTEL: Innovative Immersive Technologies for Learning og forskergruppen rådgivningsvitenskap).

Medlem av:

Forskergruppen Karriere og kompetanse i arbeidslivet:  https://www.ntnu.no/ipl/karriere-og-kompetanse

Forskergruppen Rådgivningsvitenskap:  https://www.ntnu.no/ipl/radgivningsvitenskap

Forskerggruppen KarriereForsk: Nasjonal forskergruppe om karriereveiledning med medlemmer fra universitets og høyskolesektoren i Norge 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner