Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er psykologspesialist med PhD og har stilling som professor II ved institutt for psykisk helse og som forsker ved St. Olavs hospital. Mine hovedområder for forskning er alvorlig psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. I løpe av karrieren har jeg vært forfatter på (alene eller med andre) omtrent 150 publikasjoner, hvorav omtrent halvparten (79 per sept. 2020) er vitenskapelige vitenskapelige originalpublikasjoner i tidskrifter med fagfellevurdering. Femten er publikasasjoner med hovedresultater fra RCT studier. Jeg har utgitt 35 bøker og bokkapitler hvor mange er kliniske anbefalinger om hvordan å hjelpe personer med schizofreni, angst, depresjon, eller rusmiddelproblemer.

Jeg har også hatt den ære å hjelpe det norske helsedirektoratet med å lage nasjonale retningslinjer eller anbefalalinger for ulike psykiske lidelser og rusmiddellideler. Jeg har deltatt i flere eksperimentelle studier som har målt effektene av ulike psykososiale tiltak mot psykiske lidelelser, samt i det siste også et par dobbelt blinde farmakologiske studier i behandlingen av alkoholabstinens og benzodiazepin avhengighet. Jeg har veiledet 10 PhD kandidater  og langt flere ifm MA hovedoppgave. 

Deltar i styret i forskningsgruppen Biological Research in Addiction and Clinical Toxicology (BRACT) i samarbeid med institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner