Bakgrunn og aktiviteter

Hjerte- og karsykdommer er den største gruppen av folkesykdommer i Norge. Flere dør av hjerte- og karsykdommer enn av alle kreftformer til sammen. Hjerteinfarkt og hjerneslag er to av de vanligste sykdommene, hver med omtrent 15 000 nye tilfeller per år. Helsesektoren mangler sikker kunnskap om hvor god behandling pasientene får, for eksempel om det er signifikante forskjeller i behandlingen av akutt hjerteinfarkt mellom sykehus og mellom kjønn. Norsk hjerteinfarktregister er en del av det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser, og skal gi et kvalitetssikret datagrunnlag for å forske på og videreutvikle pasientbehandlingen.

For å kunne bruke og stole på registrene, er vi avhengige av gode kriterier for diagnosesetting. Diagnosen akutt hjerteinfarkt settes på grunnlag av blant annet økte troponinverdier i blod. Nye analysemetoder har imidlertid gjort troponinverdier vanskeligere å tolke. I mitt doktorgradsprosjekt skal jeg se på utfordringer ved diagnosesetting og hvor korrekte og komplette hjerteinfarktdiagnosene er i Norsk hjerteinfarktregister og i Norsk pasientregister.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner