Bakgrunn og aktiviteter

• Oppfølging av BOA-prosjekter/EU

• Utarbeidelse av budsjett (prising av tjenester og ressursestimater i søknadsfasen)

• Oppfølging av av sjekkliste og avklaring av egeninnsats

• Kvalitetssikring av kontrakt

• Opprettelse og oppfølging av prosjektet i Maconomy

• Periodisk regnskapsoppfølging og kontroll

• Regnskapsrapportering og –oppfølging, avvikshåndtering/forslag til omdisponeringer

• Økonomisk sluttrapportering og avslutning av prosjekt

• Evt opplæring av prosjektledere i aktuelle systemer og rutiner