Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber primært opp mot den ferskvannsøkologiske aktiviteten på vitenskapsmuseet, hvor det drives anvendt forskning med økologiske problemstillinger i samspillet mellom menneske og natur. Bidrar også i instituttets fagmiljø i studier av faktorer som bestemmer arters utbredelse i tid og rom, og hvordan miljøvariasjoner påvirker dynamikk i naturen. Forskningen jeg driver med innen ferskvannsøkologi skal foregå i krysningspunktet mellom grunnleggende og anvendt økologi og i utstrakt samarbeid med andre forskningsinstitusjoner.

Bakgrunnen min stammer fra senter for biodiversitetsdynamikk (CBD), hvor jeg tok en doktorgrad innen ferskvannsøkologi, fysiologi og evolusjon. Har også en mastergrad i adferds- og ferskvannsøkologi, og studert innen marinbiologi, økologi og akvakultur. I forskningen min så langt har jeg primært brukt krepsdyret Daphnia og brun ørret (Salmo trutta) som studieorganismer. I tillegg har jeg jobbet i felt med kultiveringsarbeid, rotenonbehandling, prøvefiske, ungdyrsundersøkelser, og kartlagt ferskvannsfauna og vandringshindre for anadrom fisk i en rekke norske vassdrag. Siden mai 2018 har jeg delvis jobbet med strategisk posisjonering av NTNU innen NTNU bærekrafts strategiske satningsområde på biodiversitet og økosystemer, og vært ansatt som forsker på eksternfinansierte prosjekter.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Kielland, Øystein Nordeide; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Rønning, Lars; Kjærstad, Gaute. (2020) Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Grøa, Sunndal kommune. Årsrapport for 2019. 2020. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (8).
  • Kielland, Øystein Nordeide; Kjærstad, Gaute; Hårsaker, Karstein; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Karlsen, Charlotte Egdetveit. (2020) Fiskebiologiske undersøkelser i Bangsjøene. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2020. ISBN 978-82-8322-245-6. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (10).
  • Kielland, Øystein Nordeide; Rønning, Lars; Tellesbø, Aud Sylvi. (2020) Fiskebiologiske undersøkelser i Storvatnet, Indre Fosen. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2020. ISBN 978-82-8322-228-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (3).
  • Pedersen, Bård; Schartau, Ann Kristin; Kielland, Øystein Nordeide; Kjærstad, Gaute; Persson, Jonas. (2019) Naturindeks for Norge - ferskvann. Evaluering av eksisterende indikatorsett og datagrunnlag og forslag til justeringer. 2019. ISBN 978-82-4263431-3. NINA rapport (1683).
  • Kielland, Øystein Nordeide. (2017) Sources of variation in metabolism of an aquatic ectotherm. 2017. ISBN 978-82-326-2811-7. Doktoravhandlinger ved NTNU (370).
  • Kjøsnes, Arne Jørgen; Kalvå, Per Olav Fremo; Kielland, Øystein Nordeide; Sveen, Christian; Johnsen, Mads Petter. (2015) Vandringshinder ved elveforbygninger langs Gaula, Namsen og Stjørdalselva : kartlegging av vandringshinder forårsaket av tiltak utført av NVE. 2015. Rapport (Norges vassdrags- og energidirektorat) (22).
  • Stensli, John Håkon; Bardal, Helge; Adolfsen, Pål; Aune, Svein; Bjørnå, Thomas; Florø-Larsen, Bjørn; Hokseggen, Torunn; Holthe, Espen; Kielland, Øystein Nordeide; Lo, Håvard; Moen, Asle; Sandodden, Roar; Sandvik, Morten; Skjøstad, Mari Berger; Wist, Anveig Nordtug; Waaler, Thor Arnulf. (2014) Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen. 2014. Veterinærinstituttets rapportserie (2).