Bakgrunn og aktiviteter

Bachelor- og Mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Jobber i hovedsak med kvantitativ klima-konfliktforskning på disaggregert nivå. 

Pågående arbeider:

- Out of sample evaluation in conflict models

En analyse av evalueringsmåter for konfliktprediksjonmodeller. Artikkelen går inn på bruken av forskjellige mål på prediksjonskraft og på inndeling av data i estimerings- og evalueringssett. 

- Natural disasters and support for violence - A study of the Nepalese earthquake of 2015

Påvirker naturkatastrofer hvordan folk ser på vold som virkemiddel? Naturkatastrofer er tidligere påvist å påvirke stemmegivning og holdning til politikere, og denne studien ønsker å se om dette kan overføres til voldelige holdninger. I klima-konfliktlitteraturen gjøres det ofte antagelser om sammenhengen mellom naturkatastrofer og vold, men det er gjort lite på mikro-nivå for å undersøke mekanismen. Med surveydata fra Nepal hvor respondentene har svart på blant annet holdninger til vold og selvrapportert eksponering for jordskjelvskade ønsker vi å se om de som ble hardere rammet av skjelvet viser høyere tendens til å godta vold som politisk virkemiddel. 

- Uformelle institusjoner, værsjokk og vold

Påvirker klimaendringer, i form av en økning i antallet ekstreme værhendelser, hvilke grupper som er involvert i voldelige hendelser, og påvirkes grupper forskjellig basert på institusjonell tilknytning? I studien undersøker vi hvilke grupper som er involvert i voldelige hendelser i Sahel og Øst-Afrika. Vi er interessert i å se om grupper uten en historie med utenomstatlige institusjoner har større sannsynlighet for å bli involvert i konflikt enn andre grupper. Ved å knytte sammen data på historiske konflikthendelser, gruppers leveområder, værdata og data på vegetasjon undersøker vi om dårligere år i gruppers nærområder fører til konflikt, og om dette er mellom grupper som ikke er tilknyttet uformelle konfliktresolusjonsinstitusjoner (f.eks. stammeråd).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Smidt, Martin; Theisen, Ole Magnus. (2018) Climate Change and Conflict: Agriculture, Migration and Institutions. Crisis and Conflict in Agriculture.

Rapport/avhandling

  • Smidt, Martin; Luca, Vernaccini; Peter, Hachemer; Tom, de Groeve. (2016) The Global Conflict Risk Index (GCRI): Manual for data management and product output. European Commission Joint Research Centre. 2016. ISBN 978-92-79-58227-1. EUR.