Bakgrunn og aktiviteter

 

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming sitt overordnede mål er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge. NAKU skal være et knutepunkt for utvikling av tjenestene som ytes til utviklingshemmede i kommunene. NAKU formidler relevante fagressurser i en kunnskapsbank, som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid. NAKU knytter etater, forskningsinstitusjoner og miljøer fra både første- og andrelinjetjenesten sammen, slik at fagkompetansen kommer utviklingshemmede til gode. Bakgrunnen for opprettelsen av NAKU finnes i stortingsmeldingen "Nedbygging av funksjonshemmende barrierer" (2003), som pekte på store utfordringer innen det kommunale tjenestetilbudet til utviklingshemmede. NAKU er statlig finansiert gjennom årlige tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet.

Jeg har en master i pedagogikk, studieretning rådgivning fra NTNU. I NAKU er ansvarsområder blant andre Magasinet Utvikling og NAKUs kunnskapsbank hvor jeg er webredaktør for områdene kultur og fritid, familie og venner og oppvekst og utdanning. I tillegg deltar jeg i miljøets faglige arbeid innenfor andre områder. Akkurat nå jobber jeg med et prosjekt som omhandler pasientopplæring for personer med utviklingshemming. Forskning viser at personer med utviklingshemming oftere har helsesvikt enn befolkningen forøvrig, samtidig som de sjeldnere får hjelp med sin helsesvikt. Pasientopplæring ble rettighetsfestet i spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 i 2001, og er en av sykehusenes hovedoppgaver på lik linje med blant annet diagnostisering og behandling. Nasjonalt ser vi økt aktivitet når det gjelder pasientopplæring generelt, men vi vet lite om hva som tilbys personer med utviklingshemming samt hvilke effekter slik opplæring har.

 

Publikasjoner:

Johansen, L.H. (2014). "Avlastning- alternativ og utfordringer". I: NAKU Magasinet Utvikling nr. 1, 2014.

Fagformidling:

Johansen, L. H (2017). "Patient education for people with intellectual disabilities". Nordic Network on Disability Research, NNDR 14th Research Conference,. Örebro, Sweden.

Johansen, L. H (2016). "Pasientopplæring for personer med utviklingshemming". Nasjonal forskningskonferanse innen habilitering.

Johansen, L.H (2016). "Pasientopplæring for personer med utviklingshemming". Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming. 7. forskningskonferanse.

Johansen, L.H. (2015). "Parents on the outside- parents with intellectual disabilities and their meeting with child welfare service in Norway". NDCPD, Minot State University, North Dakota.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Johansen, Laila Hoff; Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2017) Pasientopplæring for personer med utviklingshemming - En statusrapport. 2017. ISBN 978-82-93561-00-2.