Bakgrunn og aktiviteter

Postdoktor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

Forskning:

Mitt forskningsprosjekt tar utgangspunkt i tematikken rundt pedagogisk nevrovitenskap (også kalt ‘Educational Neuroscience’ og ‘Mind, Brain, and Education’). I forskningsprosjektet ser jeg først og fremst på hvordan pedagogisk nevrovitenskap blir fremmet innad i det akademiske feltet. Videre er fokus rettet på hvordan pedagogisk nevrovitenskap får utslag i utdanningspolitiske dokumenter (både i en internasjonal og nasjonal kontekst), samt hvordan koblingen mellom pedagogikk og nevrovitenskap blir formidlet i media og i den såkalte «hjernebaserte» læringsindustrien. Min metodiske innfallsvinkel er kritisk diskursanalyse, der det empiriske materiale i all hovedsak består av ulike akademiske dokumenter, utdanningspolitiske dokument, samt medieartikler og populærvitenskapelige tekster.

 

Faglige interesser:

Pedagogisk nevrovitenskap (educational neuroscience), utdanningspolitikk, nyere utdanningshistorie, evidensdebatten, filosofi (bl.a. kritisk realisme) og kritisk diskursanalyse.

 

Undervisning:

PED 1004 Utdanningshistorie & utdanningssosiologi

PED 1005 Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode

PED 1007 Utdanningshistorie & utdanningspolitikk

PED 3009 Fordypning i metode (Tekstanalytiske metoder)

 

Annet:

2012/2013: Styreverv: Representant for midlertidige ansatte, instituttrådet ved Pedagogisk institutt, NTNU

2013/2014: 1-årig utenlandsopphold ved Centre for Mind and Brain in Educational and Social Contexts (MBESC) ved University of Bristol i England.

2015: Deltaker i Forsker Grand Prix 2015, den regionale finalen i Trondheim (vist i NRK Kunnskapskanalen desember 2015).

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2016

2015