Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat i historie som jobber med PhD-prosjekt om dansk-norsk aktivitet på Gullkysten (Ghana) på 1600-1700-tallet.

Faglige interesser:

 • Skandinavisk historie
 • Vestafrikansk historie
 • Atlantisk historie
 • Tidlig moderne historie
 • Transatlantisk slavehandel
 • Handelskompanier og maritim handel

 

PhD-prosjekt: Den tidlige fasen av dansk-norsk aktivitet på Gullkysten (Ghana) på 1600- og 1700-tallet - Jakten på permanent fotfeste i en atmosfære av krigersk rivalisering

Mitt doktorgradsprosjekt har som mål å undersøke den tidlige fasen av dansk-norsk aktivitet på Gullkysten fra ca. 1657-1730. Denne fasen har i stor grad blitt ignorert og neglisjert av historikere på grunn av den vanskelige kildesituasjonen og de komplekse endringsprosessene som fant sted. I løpet av denne perioden etablerte dansk-norske handelskompanier flere handelsfort på kysten. I tillegg drev atskillige private og utenlandske aktører handel på kysten under «dansk-norsk» flagg. Forholdet mellom de dansk-norske aktørene og deres europeiske og afrikanske naboer var preget av både samarbeid og rivalisering, og denne interaksjonen dannet ulike makt- og kulturuttrykk. Den mest åpenbare og kjente konsekvensen av denne interaksjonen var fremveksten av den transatlantiske slavehandelen på begynnelsen av 1700-tallet, som derfor danner et sentralt bakteppe i denne studien.

Med bakgrunn i en grundig studie av et unikt, ukjent og detaljert kildemateriale lokalisert i arkiver i Danmark, Nederland, England og Ghana, er hovedmålet for mitt prosjekt å studere de dansk-norske aktørene sitt forhold til andre afrikanske og europeiske aktører i regionen, og funksjonen til handelsfortene i denne sammenhengen. I dette prosjektet vil derfor handelsfort («slavefort») bli studert som sosiale arenaer for europeisk samt afro-europeisk samhandling av ulik art: samarbeid, rivalisering og allianseinngåelser. Handelsstasjoner og festningsverk ble en uunnværlig infrastruktur i europeernes rivalisering og forsøk på å kontrollere handelen og vinne afrikanske handelspartnere. I tillegg til de dansk-norske aktørene besatte også hollandske, engelske og tyske aktører handelsfort, og flesteparten av de europeiske fortene lå i umiddelbar nærhet til hverandre, ofte ikke mer enn et kanonskudds avstand. Fortene var maktsymboler som uttrykte militære, politiske og kommersielle formål, som forsvar, avgrensning av territorielle interessesfærer, og etablering av handelsstøttepunkter. Mitt prosjekt vil fokusere på fortene som et slags mikrokosmos av ulike relasjoner, og se på hvordan dette kom til uttrykk i rivalisering mellom europeiske grupperinger på Gullkysten, og deres forhold til og søken etter afrikanske alliansepartnere. Et viktig mål vil være å fokusere på samhandlingen mellom afrikanske og dansk-norske aktører som en kontinuerlig forhandlingsprosess. Omfanget og karakteren til disse handelsfortene tilsier at de ikke ble pådyttet de afrikanske lokalsamfunnene men forhandlet frem av alle involverte parter. Dette studiet vil derfor kaste nytt lys på de dansk-norske aktørene sitt forhold til andre afrikanske og europeiske aktører i regionen, og hvordan samhandlingen omkring disse festningsanleggene på Gullkysten i andre halvdel av 1600-tallet og tidlig 1700-tall fundamentalt endret de sosiale, politiske, kulturelle og økonomiske forholdene på Gullkysten.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Svensli, Fredrik Hyrum. (2014) "Her var et Veritabelt Sodoma": Nordmenn i Afrika under slavehandelen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Svensli, Fredrik Hyrum. (2014) Karibiske stater saksøker Norge for slavehandel: Slik levde nordmennene som deltok i slavehandelen i Afrika. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Svensli, Fredrik Hyrum. (2013) Dilemmaer i Accra. Historikeren.
 • Svensli, Fredrik Hyrum. (2011) Andreas Wellemsen: en trøndersk guvernør i Vest-Afrika. Trondhjemske Samlinger.

Del av bok/rapport

 • Svensli, Fredrik Hyrum. (2015) ‘A Fine Flintlock, a Pair of Ditto Pistols and a Hat with a Gold Galloon’: Danish Political and Commercial Strategies on the Gold Coast in the Early 18th Century. Ports of Globalisation, Places of Creolisation: Nordic Possessions in the Atlantic World during the Era of the Slave Trade.

Andre

 • Osei-Tutu, J. Kwadwo; Svensli, Fredrik Hyrum. (2016) Inverted Spaces of Power: Migration and Urbanization in the Accra Coastal Communities during Akwamu Rule, c. 1680-1730. European Social Science History Conference (ESSHC) . International Institute of Social History (IISH); Valencia. 2016-03-30 - 2016-04-02.