73559223
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeider med bachelor i Ergoterapi, og master i Aktivitet og bevegelse. Er ansvarlig for masteremnet Metodefordypning og spesialisering i metode, kvalitativ metode.

Leder for forskningsmiljøet Aktivitet og deltakelse, som er del av det sentralt støttede forskningsmiljøet Helse i kontekst.

Pågående forskning:

Extensive services in peoples' home: users', care workers' and service systems'. Prosjektet ledes av prof. Jan Tøssebro ved NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap og Institutt for helsevitenskap ved NTNU, og med Avdeling for helsefag ved Nord Universitet. Finansieres av Norges forskningsråd 2015-2018, https://ny.samforsk.no/andreshjem/Pages/Hjem.aspx

Innovation in public sector: From knowledge to action - from action to knowlwdge. Prosjektet er et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeidsprosjekt mellom kommunene Steinkjer, Vikna og Malvik, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, KS Nord-Trøndelag, HUNT forskningssenter NTNU, Senter for helsefremmende forskning (HiST/NTNU). Prosjektet er delt i to delprosjekt, hvor del I er finansiert av Regionalt Forskningsfond for perioden 2012-2016, og del II er finansiert av HiST for perioden 2015-2017. Del I har hatt som mål og utvikle og teste ulike modeller og metoder for omsetting av kunnskap til praksis og fra praksis til kunnskap i de tre kommunene. Del II skal evaluere folkehelsetiltak i de tre kommunene. http://www.frakunnskaptilhandling.no/hvaer/Sider/default.aspx

European occupational therapy graduates experiences of their transition into the workplace in their countries - developing best practice guidelines. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Program for ergoterapeututdanning ved NTNU, Brunel University, London og Trinity University College, Dublin. Prosjektet skal avsluttes 2016.

Hverdagslivet til kvinner som har hatt brystkreft. Prosjektet er del av en større oppfølgingsstudie (Strålebehandling av brystkreft. sammenheng mellom behandling, bivirkninger og helserelatert livskvalitet). Oppfølgingsstudien ledes av prof. Steinar Lundgren ved St.Olavs hospital. Prosjektet om hverdagsliv etter brystkreft er et samarbeid mellom Program for ergoterapeututdanning og Program for radiografutdanning. 

 

Utdanning:

PhD, NTNU, 2009. Avhandling: Student, som alle andre. En studie av hverdagslivet til studenter med nedsatt funksjonsevne.

Ergoterapeututdanning, Oslo, 1976.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Hauge, Åshild Lappegard; Magnus, Eva. (2012) Boligen som bidrag til økt livskvalitet og positiv identitet hos vanskeligstilte. Norsk miljøpsykologi.
  • Magnus, Eva. (2005) De viktige aktivitetene : om kvinner med redusert funksjonsevne og aktivitetsvalg. Aktivitetsvidenskab i et nordisk perspektiv.
  • Magnus, Eva. (2005) Deltakelse : hvordan kan det forstås?. Aktivitetsperspektiv på dugnad, deltakelse og dagligliv.
  • Magnus, Eva. (2004) Retaining and regaining womanhood after becoming disabled. Gender and disability : research in the Nordic countries.

Rapport/avhandling