Bakgrunn og aktiviteter

Jeg ble ferdig utdannet sivilingeniør fra studieprogrammet Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i 2015, med spesialisering innenfor materialteknologi. Jeg var involvert i to prosjekter i løpet av tiden min som masterstudent på NTNU. Prosjektoppgaven min omhandlet degradering av intravaskulære katetre (PICC-lines) som brukes i forbindelse med kreftbehandling, og masteroppgaven min omhandlet keramiske membraner for oksygenseparasjon basert på heksagonale manganitter.

PhD-prosjektet mitt er en del av forskningssenteret MoZEES, som er et norsk forskningssenter med fokus på utslippsfrie energisystemer for transportsektoren basert på batteri- og hydrogenteknologi. Jeg fokuserer hovedsakelig på implementering av høyspennings-katodematerialer i Li-ionbatterier, og mer spesifikt på stabilisering av grensesjiktet mellom elektrolytten og katoden ved høye spenninger. Jeg utforsker coating av katodematerialet, samt bruk av ionisk væske-baserte elektrolytter og faststoffelektrolytter som mulige strategier for å stabilisere batteriene ved høye spenninger. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner