Bakgrunn og aktiviteter

Carla C. Ramirez er førsteamanuensis i flerkulturell og mangfoldspedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Hennes viktigste forskningsinteresser er hvordan sosiale kategorier som etnisitet, rase, sosial klasse og kjønn, bl.a., skaper sosial ulikhet i utdanning. Hennes arbeid fokuserer på forståelsen av forskjellsskapende mekanismer og hvordan elevenes sosiale posisjon i skolen påvirker læring, trivsel og tilhørighet. Hun er interessert i hvordan samfunnsstrukturer og sosiale forutsetninger skaper elevenes selvforståelse i norsk skole.

PhD:

Min PhD avhandling er en studie av minoritetselevers erfaringer med å gå i den norske videregående skolen. Jeg problematiserer skolens likeverdighetsprinsipp, som er rammet inn i en taus forståelse av normalitet som skjuler dens posisjonering i en vestlig, individualistisk og middelklassementalitet forstått som pedagogisk nøytralitet.


QEd (Qualities in Education):

Jeg deltar i forskergruppen Kvaliteter i utdanning, Qualities in Education, QEd. Gruppen har som hensikt å utvide forståelsen av hva kvalitet i videregående opplæring innebærer, samt undersøke andre former for kvalitet i skolen som ikke kan måles. Jeg leder delprosjektet som ser nærmere på hvordan elever med minoritetsbakgrunn erfarer og opplever opplæringen, undervisningen og det sosiale livet i skolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Chinga-Ramirez, Carla. (2018) Om å være farget - Betydning av hudfarge for ungdom med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn. Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv.
  • Chinga-Ramirez, Carla; Oldervik, Heidun; Saur, Ellen. (2018) Hvordan kan kunnskap om postkolonial teori gi PP-rådgivere en bedre forståelse av barn og unge med minoritetsbakgrunn?. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole..
  • Chinga-Ramirez, Carla; Solhaug, Trond. (2014) Jeg er annerledes. En diskusjon av erfaringer med å være annerledes i den norske skolen. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge.

Rapport/avhandling

  • Chinga-Ramirez, Carla. (2015) Skolen ser ikke hele meg! En postkolonial og narrativ studie av sosial ulikhet i den videregående skolen gjennom minoritetselevers erfaringer av å være annerledes. 2015. ISBN 978-82-326-0989-5.

Andre

  • Ursin, Marit; Chinga-Ramirez, Carla. (2018) Skoleliv og ungdomsliv: En presentasjon av elevenes tanker og opplevelser, skole 1. Erfaringskonferanse på vgs skole 1 . IPL, NTNU; Trøndelag. 2018-04-21 - 2018-04-21.
  • Chinga-Ramirez, Carla. (2016) “Impossible bodies” and the creation of minority students’ subjectivities in Norwegian upper secondary schools. The 18th Nordic Migration Conference, Oslo, August 11-12, 2016 . Nordic Migration research; Oslo. 2016-08-11 - 2016-08-12.
  • Chinga, Carla Macarena. (2011) Immigrant youth in transition: Collectivistic orientations in an individualistic school culture. Results from a pilot study. NERA's 39th Congress - Rights and Education . NERA; Jyväskylä, Finland. 2011-03-09 - 2011-03-12.
  • Chinga, Carla Macarena. (2011) Immigrant youth in transition: How do Skandinavian teachers reflect upon immigrant students in upper secondary school?. International conference . 7th International Citizenship conference; Emory University, Atlanta. 2011-05-12 - 2011-05-14.