Bakgrunn og aktiviteter

I mitt doktorgradsarbeid ved NTNU Vitenskapsmuseet undersøker jeg hvordan store beitedyr, spesielt elg, påvirker vegetasjon og øksystemfunksjoner i boreal barskog. Tema som jeg er opptatt av inkluderer karbonlagring og klimamitigering, næringsomsetning i jorda, artsdiversitet og rekrutering av skogstrær. Det underliggende målet med min forskning er å utvikle en mekanistisk fortåelse av hvordan skogøksostemet henger sammen slik at vi kan oppnå en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning av naturen som sikrer flerbruk og forutsigbarhet.

Besøk gjerne bloggen min!

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner