Bakgrunn og aktiviteter

Min forskning dreier seg i stor grad om store beitedyr, spesielt elg, og hvordan disse påvirker vegetasjonen og øksystemfunksjoner i boreal barskog. Tema som jeg er opptatt av inkluderer karbonlagring og klimamitigering, næringsomsetning i jorda, artsdiversitet og rekrutering av skogstrær. Det underliggende målet med min forskning er å utvikle en mekanistisk fortåelse av hvordan skogøksostemet henger sammen slik at vi kan oppnå en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning av naturen som sikrer flerbruk og forutsigbarhet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Austrheim, Gunnar; Kolstad, Anders Lorentzen. (2019) Human impact and resource use in Norwegian ecosystems: Socioeconomic development within environmnetal boundaries?. Contributions in natural resource economics. Festschrift to Anders Skonhoft.

Rapport/avhandling

  • Kolstad, Anders Lorentzen; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2020) Uttak av fremmede treslag i verneområder. Etablering av overvåking. 2020. ISBN 978-82-8322-253-1. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (13).
  • Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders; Kolstad, Anders Lorentzen. (2020) Naturtypekartlegging i fire områder i Trøndelag med vekt på de utvalgte naturtypene slåttemark og slåttemyr. 2020. ISBN 978-82-8322-250-0. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (10).