Studiebarometeret: NTNU-studentene er fornøyde

(02.02.2016) Resultatene fra det nasjonale "Studiebarometeret" som ble lansert i dag viser at NTNU- studentene alt i alt er mer tilfredse enn landsgjennomsnittet. Studentene ved «gamle NTNU» er mest tilfreds av alle universitetsstudenter i Norge, og mat-teknologene topper hele undersøkelsen.

Samlet sett så er det særlig relevans, jobbmuligheter og faglige utfordringer studentene er tilfredse med. Norske studenter er i snitt fornøyde med eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner. Gjennomgående er studentene minst fornøyde med muligheten til å påvirke studiets innhold og opplegg, mens arbeidslivsrelevans får best vurdering. Disse resultatene gjenspeiles også i NTNU-studentenes svar.

Mat-teknologi best i landet

Bachelorstudiet i mat-teknologi ved NTNU (tidligere HiST) og studentene ved Politihøgskolen i Oslo får best skår i landet. Begge steder gir studentene 4,7 av 5 mulige poeng som helhetsvurdering av studiene.

På noen områder, som f.eks faglig oppfølging, engasjement og medvirkning (mulighet for påvirkning), gir studentene i Trondheim bedre karakter til sitt studium, enn politistudentene. Men samlet sett kommer altså de to utdanningene ut med samme poengsum.  

Instituttleder Eva Falch ved Institutt for mat-teknologi er veldig glad for resultatet og tror at en del av forklaringen ligger i god tverrfaglighet og yrkesrelevans. – Vi har fokus på å være tilpasset bransjen, sier hun.   

Mer tilfredse enn gjennomsnittet

Når det gjelder helhetlig tilfredshet er studentene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund i meget stor grad enige i at de går på det studieprogrammet de helst vil gå på (skår 4,5 på en skala fra 1-5 der 5 er best). Totalt sett er studentene også fornøyde med studieprogrammet de går på (skår 4,2).

NTNU-studentene er dermed mer tilfredse enn gjennomsnittet i sektoren (skår 4,1).

 

Institusjon Jeg går på det studiet jeg helst vil gå på Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprgrammet jeg går på
Tabell 1: Helhetlig tilfredshet
HiG 4,4 4,0
HiST 4,4 4,1
HiÅ 4,5 3,9
Gamle NTNU 4,5 4,2
Nasjonalt 4,5 4,1

 

Tilfredse ingeniørstudenter

Selv om Studiebarometeret viser at studenter i flere ingeniørfag er minst tilfredse, gjelder dette i liten grad ingeniørstudentene ved det sammenslåtte NTNU.

Sivilingeniørstudentene er som gruppe de mest tilfredse ingeniørene i landet, med en skår på 4,3. Teknologistudentene ved tidligere HiST er også tilfreds, med en skår på 4,1. Teknologistudentene ved tidligere HiG og HiÅ er derimot litt mindre tilfreds.

Hovedfunn og tendenser

Tilfredshetsskåren for nye NTNU (summen av de fire fusjonerte institusjonene) er 4,1. Mens «gamle» NTNU har den høyeste tilfredsheten av norske universitet med skår 4,2, har tidligere HiST en helhetlig tilfredshet på 4,1. Gjøvik og Ålesund har hhv. skår 4,1 og 3,9. Mens «gamle» NTNU ligger på samme nivå som i 2014, øker tilfredsheten både på tidligere HiST og i Gjøvik og Ålesund.

NTNU-studentene er mest tilfreds med de faglige utfordringene studieprogrammet gir dem (skår 4,5). Studentene mener også i stor grad at de går på det studieprogrammet de helst vil gå på (skår 4,5). Studieprogrammets relevans får også toppskår (skår 4,4), og studentene vurderer jobbmulighetene som gode (skår 4,3). Biblioteket får gode skussmål med skår på 4,3.

Fornøyd prorektor

- Vi er svært fornøyd med resultatene i Studiebarometeret, sier prorektor for utdanning Berit Kjeldstad. - Det pågår et omfattende og viktig arbeid med studiekvaliteten i NTNU, og det er flott å se at dette arbeidet gir positive resultater. Kjeldstad påpeker samtidig at arbeidet med studiekvalitet er et kontinuerlig arbeid, og at det også finnes områder det kan jobbes mer med i tiden framover.

...men også noen skyer på himmelen

NTNU-studentene er minst tilfredse med tilbakemeldinger fra de faglige ansatte på innlevert skriftlig og ikke-skriftlig arbeid (begge skår 3,2). Studentene er heller ikke tilfredse med muligheten for å påvirke innhold og opplegg i sine studieprogram, eller hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp (også skår 3,2). Studentene skårer også lavt på hvor godt forberedt de møter til undervisningen (skår 3,2).

Det har vært mye fokus på hvor mye tid studentene bruker på faglige aktiviteter. NTNU-studentene oppgir at de bruker 37,4 timer i uken på faglige aktiviteter. Dette er over landsgjennomsnittet på 35,1. Her er det store variasjoner mellom studieprogrammene.

 

Institusjon Organiserte læringsaktiviteter Egenstudier Betalt arbeid Sum faglige aktiviteter
Tabell 2: Tidsbruk (timer per uke) på faglige aktiviteter
HiG 18,0 16,4 12,0 34,4
HiST 18,6 15,7 7,2 34,3
HiÅ 20,7 16,6 7,5 37,3
Gamle NTNU 14,7 22,7 6,4 27,4
Nasjonalt 17,0 18,3 8,4 35,1

 

Detaljerte resultater for studieretninger og studieprogram er nå lagt ut på Studiebarometerets hjemmesider.

Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som står bak undersøkelsen. De sender hver høst ut spørreskjema til 60.000 studenter.


Wed, 03 Feb 2016 11:10:09 +0100