Studiebarometeret: NTNU-studentene er fornøyde

NTNU-studentene er i meget stor grad enige i at de går på det studiet de helst vil gå på. De er også totalt sett fornøyde med disse studiene.

(Pressemelding 5. februar 2018)

Dette ifølge det nasjonale Studiebarometeret. Denne undersøkelsen ble gjennomført for femte gang i 2017. På spørsmålet om studentene går på sitt foretrukne studium, skårer NTNU 4,4 på en skala fra 1 til 5 der 5 er best. På tilfredshet med studiet skårer NTNU 4,1.

Begge resultatene er de samme som i 2016, og ligger på det nasjonale gjennomsnittet.

«Jeg er svært tilfreds med at NTNU har greid å opprettholde arbeidet med studiekvalitet gjennom en krevende fusjon og omorganisering», sier prorektor for utdanning Anne Borg. Borg er spesielt fornøyd med at NTNU-studentene opplever utdanningen sin som faglig utfordrende, og at den oppleves som relevant for aktuelle yrkesområder. 

Samtidig ser vi at selv om tilfredsheten fortsatt er god (skår 3,5), har studentenes tilfredshet med IKT-tjenester (områder som læringsplattformer, programvare og PC-tilgang) sunket mest fra i fjor til i år. «Dette resultatet er vi ikke tilfreds med» sier Borg.

 «Vi er klar over at innføringen av nytt e-læringssystem har ført til mange endringer for både studenter og ansatte, særlig når det kommer til god informasjonsflyt. Basert på tilbakemeldinger fra studenter ser vi at varierende praksis i bruken av e-læringsplattformen er en av de største faktorene for hvordan e-læringssystemet oppleves for studentene. Derfor vil vi jobbe med å videreutvikle beste praksis og gode opplæringstilbud for både studenter og undervisere i 2018. I tillegg ble det i november 2017 startet et arbeid for å etablere en større prosess for å vurdere, utvikle og implementere forbedringer, som vi håper vil bidra til å løse de behovene som har kommet frem i overgangen til nytt e-læringssystem.»

Som tidligere år er studentene generelt minst fornøyde med tilbakemeldingene de får fra de faglige ansatte, samt mulighetene for å påvirke innhold og opplegg i eget studieprogram. 

Digitalisering

Både studenter og ansatte er enige i at de studentaktive undervisningsmetodene gir best læringsutbytte. Det viser resultatene fra tidligere undersøkelser. I 2017 har derfor NOKUT inkludert flere nye spørsmål om digitalisering i undersøkelsen. Selv om ikke NTNU skiller seg vesentlig ut fra sektoren som helhet i forhold til studentenes tilfredshet med digitalisering, så har vi ambisjoner om å være sterkere på dette området og jobber systematisk med å realisere denne målsettingen.

På spørsmål om digitale hjelpemidler brukes på en hensiktsmessig måte på studieprogrammet, er NTNU-studentene tilfreds (skår 3,5). Studentene mener også at undervisningslokalene er tilpasset bruk av digitale hjelpemidler (skår 3,6). De faglige ansattes bruk av digitale hjelpemidler for å aktivt involvere studentene i undervisningen (som for eksempel quiz og meningsmålinger) kan derimot bli bedre (skår 2,7).

Selv om resultatene knyttet til digitalisering er moderate, er NTNU fornøyd med at en stor andel studenter mener at digitale hjelpemidler brukes på en hensiktsmessig måte i dag. «På NTNU er det i dag ulik tilrettelegging av læringsarealene, men vi har gode erfaringer fra våre piloter med innovative læringsareal», forteller Borg. «I pilotene er læringsarealene planlagt for å gi god sammenheng mellom undervisningsmetoder for aktiv læring, fysisk utforming og teknologiske løsninger (AV-løsninger) i rommene».  Rommene er et resultat av strategisk satsing og tverrfaglig planlegging. (Eiendomsavdelingen har ledet dette arbeidet og samarbeidet med Multimediasenteret, Læringsstøttesenteret og relevante fagmiljø). 

NTNU utlyser også midler til innovative utdanningsprosjekt, og har ulike satsinger på digitalisering gjennom NTNU Drive og NTNU Toppundervisning.

NTNU arrangerer også hvert år Læringsfestivalen, som er en nasjonal arena for erfaringsdeling som skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren.

Kontaktpersoner for pressen

Anne Borg, Prorektor for utdanning 73598004/41662984 anne.borg@ntnu.no
Jørn Wroldsen, Viserektor Campus Gjøvik 61135101/91879443 joern.wroldsen@ntnu.no
Annik Magerholm Fet, Viserektor Campus Ålesund 70161656/92296890 annik.fet@ntnu.no