Energi

– Solenergi

Solenergi er gratis lys og varme. Energien overføres i form av solstråling, og er tilgjengelig over hele verden. Energien er relativt jevnt fordelt mellom alle land. Derfor kan solenergi utnyttes og bli den viktigste fornybare energikilden i framtiden. Energistrålingen fra solen er 15 000 ganger større enn den energimengden vi bruker, så potensialet er stort.

Solenergi kan utnyttes både til oppvarminig ved hjelp av en solfanger, og til å produsere strøm, enten ved hjelp av solceller eller i solvarmekraftverk.

Det er mange måter å utnytte solenergi på, og den viktigste metoden her til lands er passiv solvarme. Det ligger også et stort potensiale i utvikling av byggeteknikker og materialer som utnytter solvarmen bedre.

Solceller er den mest utbredte teknologien på dette feltet i dag, og silisium er det dominerende solcellematerialet. Norsk industri og forskningsinstitusjoner har lang erfaring i silisiumproduksjon, og ELKEM har lenge vært den største silisumprodusenten i verden.

Solenergi er et marked i kraftig vekst, og siden 1998 har markedet for konvensjonelle solenergiløsninger hatt en årlig vekst på om lag 40 prosent. Markedet for tynnfilmteknologier vokser med over 70 prosent per år.

Solcelleindustrien er avhengig av dyktig og høyt utdannet arbeidskraft. De trenger også forskning som forbedrer produksjonsmetoder og øker effektiviteten i solcellene. Ved NTNU, SINTEF og Senter for fornybar energi forskes det på alt fra grunnleggende fysikk og kjemi til produksjon, elektronikk og arkitektur og bygningsteknologi.

Studier

I tillegg kan du forberede deg til viktige jobber i energisektoren gjennom en rekke av våre øvrige studietilbud. Eksempler: