Energi

Energi

– Biomasse

Biomasse er en fellesbetegnelse på brensel fra trær og planter, gjødsel, skogsavfall og brenntorv. I teorien kan alt biologisk materiale brukes som biomasse, og i dag brukes skogflis, slakteavfall, halm og husdyrgjødsel til å produsere energi. Massen består av blant annet karbon og hydrogen, og har derfor stor energitetthet.

Biomasse er rangert som den fjerde største energiressursen på jorda. Det er verken realistisk eller ønskelig å utnytte all biomasse, men potensialet er stort. Biomasse er en fornybar ressurs dersom en kun utnytter den årlige tilveksten. I dag produseres ca. 15 prosent av verdens totale energiforbruk av biomasse. Biomasse er den største energikilden i utviklingsland, hvor den står for 35 prosent av forbruket.

Ved riktig uttak av denne energien ikke noe netto utslipp av CO2, om en forutsetter at det plantes ny skog som forbruker like mye CO2 som forbrenningen produserer. Fuktighetsinnhold, menge karbon og oksygen er avgjørende for hvordan forbrenningen foregår.

EU har en målsetning om å doble bruken av fornybare energikilder fra 1995 til 2010, og det er estimert av 2/3 av dette vil dekkes av bioenergi.

NTNU og Sintef har en rekke samarbeidsprosjekter innenfor forskning på biomasse. Her jobber forskerne med prosjekter innenfor:

  • Energiutnyttelse ved gassifisering av avfall
  • Distrubiert energi fra biologisk brensel og restavfall
  • Utvikling av rentbrennende ildsteder
  • Gassifisering av biomasse kombinert med brenselceller for produksjon av elektrisk kraft med høy virkningsgrad (BIOSOFC)
  • Miljø og prosesskontroll

 

Studier

Studier

I tillegg kan du forberede deg til viktige jobber i energisektoren gjennom en rekke av våre øvrige studietilbud. Eksempler:

Laboratorier

Laboratorier