Prisdryss på NTNU-festen

Hele sju gjeve priser ble delt ut til NTNU-ansatte i den fullsatte storsalen i Samfundet fredag 22. november.

SINTEF-prisen for fremragende pedagogisk virke

Årets vinner av Sintefs pris for fremragende pedagogisk virke gikk til Heidi Brøseth – førsteamanuensis på Institutt for språk og litteratur.

Brøseth omtales som en pioner - en pedagog som viser vei til innovative teknologibaserte læringsarenaer. Vinneren bruker bevisst ny teknologi som et hjelpemiddel til å øke studentenes læringsutbytte, og har klart å skape begeistring. 

Vinneren har en utforskende tilnærming til nye undervisnings- og læringsformer, og har også klart å vekke kollegaers interesse. Vinneren fikk et diplom, en statuett av Kristoffer Leirdal, og en sjekk på 50 000 kroner.

Internasjonaliseringsprisen

Årets vinner, professor Hans Jørgen Roven ved Institutt for materialteknologi, er en akademisk brobygger, med mangeårig faglig samarbeid i Europa, Asia og USA. Han har hatt en sentral rolle i NTNUs arbeid for etablering av bilateralt samarbeid og institusjonelle avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Kina og India.

Han har bidratt til at vi har etablert to Joint Research Centers mellom NTNU og to sentrale universiteter i Kina. I 2010 ble han oppnevnt som «International Expert and Panel Member» av European Research Council». Han har også bidratt til studentmobilitet på både master, PhD- og Post.doc-nivå.

Vinneren fikk et verk av Håkon Bleken.

NTNUs pris for fremragende forskningsformidling

Prisen for fremragende forskningsformidling gikk til førsteamanuensis Dag Dolmen ved Seksjon for naturhistorie på NTNU Vitenskapsmuseet.

Årets prisvinner er en av NTNUs mest synlige forskere. Han har vist et brennende engasjement, en personlig formidlingsform og bred faglig innsikt. Vinneren har nådd ut til et bredt nasjonalt publikum gjennom flere tiår. Han er svært dyktig på å sette naturhistoriske fenomen inn i en videre samfunnskontekst.

Dolmen forsker blant annet på arter som er utsatt for menneskelig påvirkning. Han har klart å skape et engasjement rundt denne sårbarheten. Et viktig moment er også at vinneres formidling har utløst handling.

Prisen er et diplom og et stipend på 25 000 kroner.

Likestillingsprisen 2013

NTNUs likestillingspris ble delt ut for femtende gang. Årets likestillingspris gikk til rekrutteringstiltaket Teknologicamp på IME-fakultetet, ved Nina Kotte, Chris Helen Solvoll og Line Berg.

Vinnerne av likestillingsprisen 2013

Teknologikampen har definitivt synliggjort NTNUs arbeid for å rekruttere flere jenter til IKT studier på en ny og spennende måte.

NTNUs tilgjengelighetspris

Årets vinner ble Brage Høyem, ingeniør ved AV-tjenesten, Seksjon for studieadministrative støttesystemer, Studieavdelingen.

Årets prisvinner får prisen for sitt arbeid og samarbeid med hørselshemmede studenter.

Høyem  har jobbet med kvaliteten på våre assisterende lyttesystemer, altså teknologien som skal gjøre det lettere for studenter med hørselshemming å delta likeverdig i undervisningen., slik som teleslynge og IR-anlegg. Gjennom dette bidrar han i særlig grad til å gjøre NTNU tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser.

Vinneren fikk et stipend på 10.000 kroner og diplom fra Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse.

Arbeidsmiljøprisen 2013

Olav Bolland, professor og Instituttleder på Institutt for energi og prosessteknikk, har vist stort engasjement for sitt institutts helse, miljø og sikkerhetsarbeid:

Vinneren har viet stor oppmerksomhet både til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, og har videreutviklet instituttets systematiske HMS-arbeid på en eksemplarisk måte. Han ivaretar enkeltindivider så vel som det organisatoriske og fremstår som en tydelig og ivaretakende leder.

I tillegg til stor innsats på det fysiske arbeidsmiljøet, har årets vinner også klart å skape et systematisk treningsopplegg for sine ansatte, med en lav inngangsterskel.Treningen har god oppslutning fra ulike faggrupper, nasjoner og yrkesgrupper.

Arbeidsmiljøprisen består av et diplom og et reisestipend på 10.000.

Chorafas-prisen 2013

Vinneren av Chorafasprisen 2013 er PhD: Sina Maria Lystvet for avhandlingen: 
"Emergent Properties of Proteins-Gold Nanoconstructs for Biomedical Applications", som ble avlagt ved Institutt for kjemisk prosessteknologi. 

En internasjonal pris som er ny av året. Prisen går til beste ph.d. innen naturvitenskap, medisin og teknologi ved utvalgte universiteter i hele verden. Prisen kalles Chofaras fordi den deles ut av Chorafas Foundation, en sveitsisk stiftelse med 20 partneruniversiteter.

Prisvinneren må være under 30 år og prisen er på fem tusen dollar.

Avhandlingen som premieres handler om å forstå hvordan to materialer kan kombineres til et tredje materiale med helt nye egenskaper. Nærmere bestemt hvordan gull nanopartikler og proteiner kan kombineres for å fremstille nanomaterialer med helt nye egenskaper som ikke kan tilskrives verken Gull eller protein.