Statsbudsjettet 2018:

– Godt budsjett for kunnskapsutvikling

Norge står foran store utfordringer med å gjennomføre omstillingen av næringslivet og det grønne skiftet. Utdanning, forskning og innovasjon er grunnleggende for å få til denne omstillingen, og statsbudsjettet 2018 styrker UH-sektoren.

 

(Pressemelding fra NTNU, 12.10.2017)

Norge har en kunnskapsbasert økonomi, og kunnskap er et suksesskriterium for at vi skal hevde oss i den internasjonale konkurransen. Den nominelle veksten i statsbudsjettet i universitet- og høgskolesektoren er på 3,8 prosent, og langtidsplanen for høyere utdanning og forskning fullføres med en bevilgning på 600 millioner.

– Det er et godt signal. Statsbudsjettet gir viktige politiske signaler til UH-sektoren om oppfølging av Langtidsplanen. Det er svært positivt at regjeringen følger opp satsingen på verdensledende forskningsmiljøer ved å øke bevilgningene til Sentre for fremragende forskning, FriPro og til muliggjørende teknologier, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.

Statsbudsjettet legger opp til en styrking av norsk deltakelse i Horisont 2020 med 79 millioner kroner. Her følger statsbudsjettet opp ambisjonene om en sterkere norsk deltakelse i EU-forskningsprosjekter gjennom Horisont 2020, verdens største forskningsprogram.

– Norges deltakelse i EU-prosjekter er viktig for økt internasjonalisering, og i Norge er det trondheimsmiljøet med NTNU og SINTEF som har den største andelen deltakelse i Horisont 2020 (23 prosent). Internasjonalt forskningssamarbeid er nøkkelen til å styrke Norge som kunnskapsnasjon, sier Bovim.

Statsbudsjettet øker potten til vitenskapelig utstyr med 175 millioner kroner.

Mer næringsrettet forskning

Statsbudsjettet legger opp til mer næringsrettet forskning.

– NTNU har en profil hvor vi samarbeider tett med næringslivet. Tett og konstruktivt samarbeid mellom akademia og næringsliv er et nødvendig og nyttig virkemiddel i arbeidet med omstillingen av Norge. I dette skjæringspunktet skjer viktig kunnskapsutvikling som vil gi fremtidsrettet nyskapning, sier Bovim.

NTNU får samlet en bevilgning på nesten 6,5 milliarder kroner, deriblant fullfinansiering av 70 flere studieplasser innen IKT.

Midler til campusutvikling

NTNU arbeider målrettet med å utvikle et universitet for fremtiden.

– Vi samler alle fagmiljøene ved NTNU i Trondheim for å skape gode arenaer for nødvendig samhandling på tvers av faggrenser. I statsbudsjettet er det satt av 50 millioner til den videre planlegging av NTNUs campusutvikling. Dette gjør at vi kan fortsette arbeidet med å utvikle fremtidens universitet, sier Bovim.

Studiefinansiering

I fjor ble det vedtatt at studiefinansieringsordningen utvides fra 10 til 11 måneder i løpet av en fireårsperiode.

– Dette er et viktig grep for å bedre mulighetene for heltidsstudenten, og det er bra at regjeringen følger opp, sier Bovim.

Studentboliger er viktige for å gi studentene mulighet til gode boliger til fornuftige leiepriser. 

– Studentene i Trondheim og ved NTNU er viktig for byen og landet, og det er bra at statsbudsjettet bevilger midler til bygging av 2200 studentboliger.


Thu, 12 Oct 2017 11:27:34 +0200