Humaniorameldingen


Video: Dekan Anne Kristine Børresen om sine forventninger til Humaniorameldingen noen timer før den ble lansert.

 

Humaniorameldingen som lanseres i dag er den aller første meldingen med en helhetlig gjennomgang av humaniora.

Les humaniorameldingen her

Med meldingen ønsker Regjeringen og Kunnskapsdepartementet å tydeliggjøre humanioras rolle som selvstendig kunnskapsleverandør innenfor de prioriterte områdene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning: integrering, migrasjon og konflikter; de store teknologiskiftene; og klima, miljø og bærekraft.

Humaniora må synliggjøres og styrkes

I meldingen fremheves det at humaniora må synliggjøres og styrkes i de store pengestrømmene, det vil si i nasjonale satsinger (Norges forskningsråd) og internasjonalt (EU). Det er i tråd med NTNUs innspill.

– NTNU er et unikt breddeuniversitet og har lang erfaring med tverrfaglighet. Regjeringen utfordrer oss på at humaniora skal være mer utfordringsdrevet. Ved NTNU er humaniora viktig i våre tematiske satsingsområder for å møte de store samfunnsutfordringene, sier prorektor for forskning ved NTNU, Kari Melby.

Humaniorameldingen fremhever tiltak som økt samarbeid mellom universitetene.

– NTNU er svært glad for at vi får en satsing på fremmedspråk. Vi ønsker samarbeid med de andre institusjonene om for eksempel små språkfag velkomment og vi vil fortsette å ta initiativ til slikt samarbeid, sier dekan ved Det humanistiske fakultet Anne Kristine Børresen.

Nå når humaniorameldingen er lansert, begynner arbeidet med å utvikle tiltakene.

– NTNUs humanister må være med på å legge premissene når satsingene skal utvikles, sier Børresen.

– Det er veldig bra at humanioras plass i lærerutdanningen og i skolen får så framtredende plass i Humaniorameldingen. Ved NTNU har vi lang tradisjon for å utnytte våre disiplinfaglige miljøer i lærerutdanningen. Vi vil svare på utfordringen om å legge til rette for at humanioramiljøene deltar enda mer i utviklingen av norsk skole, og at alle relevante disiplinfaglige miljøer involveres i dette arbeidet, sier Børresen.

 


Humaniorameldingen

  • Meldingen er det første politiske dokumentet som foretar en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge.
  • Hensikten med stortingsmeldingen er blant annet å tydeliggjøre humanioras rolle som selvstendig kunnskapsleverandør samt legge til rette for mer forskning innen integrering, migrasjon, teknologi, klima, miljø og bærekraft.
  • Regjeringen foreslår at tidsskrifter som formidler norsk forskning skal gjøres åpent tilgjengelig. På sikt skal bidragsytere betale for å få publisere i tidsskriftene. I tillegg anbefales det en nasjonal modell for innkjøp av norske tidsskrifter i en overgangsfase fra 2017 til 2020. Finansiering skal sikres ved at penger som utdanningsinstitusjonene i dag bruker på abonnementer puttes i en felles pott.
  • Myndighetene vil bidra med finansiering av bidragsytere med publiseringsverdig materiale som er ansatt hos arbeidsgivere uten publiseringsfond.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet/NTB)

Kontakt

Anne Kristine Børresen, dekan ved Det humanistiske fakultet

Kari Meby, prorektor for forskning