Pressemeldinger

Anbefaler at NTNU bygger ut campus i området Gløshaugen-Øya-Elgeseter


8. september 2015 offentliggjorde statsminister Erna Solberg at regjeringen går inn for at NTNU skal samle sin framtidige hovedcampus i Trondheim rundt Gløshaugen og dermed at campus Dragvoll skal avvikles.

Våren 2016 har en arbeidsgruppe tilknyttet Campusprosjektet på NTNU vurdert tre hovedalternativer for utbygging for et samlet campus nær Gløshaugen: nordover på Kalvskinnet, vestover på Elgeseter og sørover mot Lerkendal.

Arbeidsgruppens anbefaling er:

  • NTNUs campusutvikling bør samles med konsentrasjon mot vest, i området Elgeseter
  • Øvrige områder som NTNU disponerer pr i dag bør inntil videre beholdes som kapasitetsbuffer

Rapporten legges ut på høring med frist i september. I oktober vil NTNUs styre gi sin anbefaling til Kunnskapsdepartementet som er eier av prosjektet.

Rapporten gjøres tilgjengelig i sin helhet fredag 8. juli kl. 14.00 på ntnu.no/campusutvikling


Bycampus Gløshaugen, Øya, Elgeseter

Bycampus i området Elgeseter – Øya - Gløshaugen

NTNU har som mål at campus skal være: Samlende, urban, effektiv, bærekraftig, et nettverk av knutepunkt og et levende laboratorium.

En utvikling av campus vestover mot Elgeseter er det alternativet som aller best bidrar til at NTNUs campus som helhet når disse målene.

Med den campusmodellen som arbeidsgruppen anbefaler, beveger universitetet seg ned fra «Gløshaug-bastionen» og skaper et felles handlingsrom med byen. Økt konsentrasjon av NTNUs aktiviteter i bydelen muliggjør en vitalisering av Elgeseter, hvor studenter, ansatte, beboere, næringsliv, gründermiljø og gjester vil kunne dele byens arena for faglig, kommersielt og sosialt fellesskap.

En videreføring av samarbeidet med Miljøpakken for utvikling av Elgesetergate som en levende bygate er avgjørende for at dette skal fungere. Med den desidert mest kompakte campusløsningen og de korteste gangavstandene, ser vi også store muligheter for at flere fagområder finner hverandre til tverrfaglig samarbeid. Med alle forutsetninger tilstede for grønn mobilitet, et kompakt energisystem som vil kunne dekke hele campus og et innovasjonssenter midt i campus, ligger det svært godt til rette for at NTNUs campus vil kunne bidra til å flytte kunnskapsfronten for bærekraftig campusutvikling. Hele bydelen vil kunne inkluderes i et levende laboratorium for smarte og bærekraftige byer.


Vurdering av styrker og svakheter ved de tre hovedalternativene

Alternativ vest – Elgeseter

En konsentrert utbygging i vest mot Elgeseter gir den mest kompakte løsningen, med best forutsetning for å samle alle fagmiljø ved NTNU og samtidig styrke samspillet med byen. Alternativet er fleksibelt med hensyn til ulike løsninger for faglig lokalisering. Det gir best nærhet mellom alle deler av campus, styrker forbindelsen mellom Gløshaugen - Elgeseter - Øya, og gir meget god kollektivdekning og grønn mobilitet for campus. Hesthagen vil kunne bli et tverrfaglig tyngdepunkt for innovasjon, med en sentral beliggenhet på campus.

Ekspansjonsmulighetene i området utover utbyggingsbehovet NTNU har per i dag er begrenset. Fremtidige behov vil måtte finne sted enten i andre deler av campus eller ved å utløse mer kapasitet i bydelen.

For å lykkes med Elgeseter-alternativet må deler av Gløshaugens vestskråning omdannes for å skape god forbindelse mellom Gløshaugen og Elgeseter, samt at Elgeseter gate må utvikles til en bygate.

Alternativ nord - Kalvskinnet

En konsentrert utbygging nord på Kalvskinnet gir et noe oppdelt campus med hovedområdene Gløshaugen, Øya og Kalvskinnet. Campus Kalvskinnet vil være fullstendig by-integrert, men resten av campus vil fortsatt ligge uendret. Området dekker ikke hele utbyggingsbehovet slik at deler av behovet må løses ved Gløshaugen. Området gir dermed noe begrenset fleksibilitet til å samle flere fagmiljø.  Tyngdepunktet for campus vil bli forskjøvet nordover, med Studentersamfundet og St. Olavs hospital i midten.

Ulempene er at fagmiljø som lokaliseres på Kalvskinnet vil få en svakere knytning mot et innovasjonssenter i Hesthagen, næringspartnere på Elgeseter og SINTEFs forskningsmiljø i sørområdet. Utbygging på Kalvskinnet vil gå på bekostning av å binde sammen Gløshaugen-platået med Elgeseter.

En betingelse for at Kalvskinnet skal bli en godt nok integrert del av campus  i dette alternativet, er organisatoriske tiltak for å inkludere fagmiljø på Kalvskinnet med resten av NTNU og bedre gangforbindelser over elva.

Alternativ sør – sør for Gløshaugen

Mulighetsrommet i sør er stort med tanke på kapasitet og tomter tilgjengelige for utbygging. Området ligger nært SINTEF og naturvitenskapelige og teknologiske miljø på Gløshaugen, men med begrenset kontakt mot andre fagområder.

Området har svært liten kontaktflate mot eksisterende urbane områder, noe som muligens vil endres i et 50-års perspektiv.

Betingelser for at alternativet i sør skal lykkes er å omstrukturere området for å redusere barriere-effekten av vei og jernbane. Det må skapes bedre forbindelse til Gløshaugen-platået og det må etableres blandede funksjoner for å unngå et monotont, isolert campusområde.

Forutsetninger:

I alle tre alternativene er bygg som er under planlegging og oppføring på Kalvskinnet og Øya inkludert i de arealene NTNU disponerer.

Vurderingen av alle alternativene forutsetter innovasjonssenter lokalisert i Hesthagen, senter for psykisk helse lokalisert på Øya i tilknytning til St. Olavs hospital, Vitenskapsmuseet lokalisert på Kalvskinnet og senter for Kunst, Arkitektur og Musikk (KAM) lokalisert i Høgskolebakken.

 

Kontakt

Fredrik Shetelig, leder for arbeidet med overordnet lokalisering

Jakobe Juul, kommunikasjonsrådgiver