NTNU utvider sin satsing på havbunnsmineraler gjennom NFR- finansiert prosjekt ”MarMine”

Norges Forskningsråd har innvilget Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) inntil 25 millioner kroner til forskning på mineraler og metaller på den norske kontinentalsokkelen. En rekke norske industripartnere signalisert at de vil støtte prosjektet «MarMine».

(Pressemelding fra NTNU 26. juni 2015)

Verdier for 1000 milliarder på havbunnen

NTNU har tidligere estimert at den norske kontinentalsokkelen kan inneholde mineraler og metaller til verdier opp mot 1000 milliarder kroner.

-Det er veldig spennende at vi nå får finansiering til å forske videre på denne typen forekomster. Potensialet for norsk industri er enormt. Spesielt er det viktig at vi har klart å få med representanter fra norsk industri som gjennom deltagelse i «MarMine», viser at også de ser muligheten som ligger i marine mineraler i framtiden, sier Kurt Aasly, førsteamanuensis ved institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU.

Forskningsrådet har innvilget inntil 25 millioner kroner gjennom programmet Brukerstyrt innovasjon (BIA). BIA mener at denne forskningssatsingen er strategisk viktig.

-Etter Regjeringens mineralstrategi ble lagt fram, har BIA i Forskningsrådet mobilisert mot prosjekter mot mineralindustrien, og «MarMine» er et usedvanlig spennende prosjekt som vi ser fram til å følge tett, sier Ulf Visur Syversen fra BIA.

Forskningstokt 2016

Prosjektet innledes med et tokt til utvalgte områder innenfor den utvidede norske kontinentalsokkelen, som er omfattet av norsk jurisdiksjon. Toktet gjennomføres sommeren 2016. Her vil undervannsfarkoster bli brukt til å samle inn steinprøver fra havbunnen, samt biologiske prøver fra vannmassene i området. Prøvene skal brukes til å vurdere ulike teknologiske aspekter forbundet med gruvedrift på havbunnen, og utvinning av de verdifulle mineralene.

For å vurdere de miljømessige konsekvensene relatert til mineralproduksjon vil det blant annet fokuseres på å identifisere økotyper, dominerende fauna og sjeldne arter i de aktuelle områdene. Forskerne skal blant annet gjennomføres økotoksikologiske studier. Kunnskapen vi per i dag besitter om påvirkning og potensiale for rehabilitering av produksjonsområdet er begrenset, og vil være avgjørende for å utvikle robuste og økosystembaserte retningslinjer.

Vi står foran en unik mulighet til å gjennomføre nødvendig tverrfaglig og tverrsektoriell forskning før denne nye næringen realiseres.

NTNU i front

Dette prosjektet er en viktig del av NTNUs satsning på marine mineraler, og vil bidra til å bringe NTNU i forskningsfronten, også når det gjelder teknologien rundt denne typen aktiviteter.

-For NTNU er dette et svært viktig strategisk satsingsområde. Vår oppgave er å bidra med forskning og kunnskap slik at Norge på best mulig måte kan få utnyttet det enorme økonomiske potensialet i marine mineraler på Norsk sokkel. Vi er svært fornøyd med tildelingene fra NFR og samarbeidet med industrien. Det sier Ingvald Strømmen, dekan ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

Industripartnerne som er med, er ledende selskaper innen sine felt både nasjonalt og internasjonalt og representerer viktige teknologiselskaper og dekker også store deler av verdikjeden innen mineralproduksjon. Det jobbes nå med å få flere partnere fra norsk industri med på prosjektet. Følgende partnere deltar i prosjektet per dags dato:

Forskningspartner:

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

Industripartnere:

DNV GL

Ecotone AS

Kongsberg Maritime AS

Leonhard Nilsen & Sønner AS

Nordic Ocean Resources AS (Nordic Mining ASA)

Statoil ASA

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Technip