Grønt lys for Teknologi-camp

– Teknologicamp for jenter er ikke i strid med likestillingsloven.

Det slår Likestillings- og diskrimineringsombudet fast etter å ha vurdert en klage de mottok på rekrutteringstiltaket Teknologi-camp for jenter i fjor høst.
 

Ombudets konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet har vurdert klagen om Teknologi-camp for jenter og konkludert slik:

"NTNUs rekrutteringstiltak Teknologi-camp for jenter er ikke i strid med likestillingsloven § 5, da vilkårene for positiv særbehandling i lovens § 7 er oppfylt."

Ombudet mener Teknologi-campen kan bidra til bevisstgjøring av kjønnede utdannings- og yrkesvalg og bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.

Etter ombudets syn er det ikke tvilsomt at Teknologi-camp for jenter fremmer likestillingslovens formål. Etter ombudets syn er det også sannsynliggjort at Teknologi-camp for jenter er egnet til å rekruttere flere kvinnelige studenter til IKT-fagene.

Rekruttering av jenter som satsingsområde

Et hovedmål med Teknologi-camp for jenter er å vise jentene at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er morsomt og at en utdannelse innen IKT er et svært godt utgangspunkt for å få en spennende jobb. Teknologi-camp for jenter er en del av IME-fakultets jente-rekrutteringsprosjekt, "Jenteprosjektet Ada".

Dekan Geir Egil Øien ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) er svært glad for ombudets vurdering:Dekan Geir Øien

"Avgjørelsen er helt i tråd med vår rettsoppfatning. Jenter er fremdeles klart underrepresentert på våre studier, og vi ønsker å fortsette vår fokuserte satsing på å styrke kjønnsbalansen, med spesielt fokus på IKT-studiene. Dette er viktig både med hensyn på studiemiljø, fremtidig arbeidsmiljø, og fremtidig kvinnerekruttering til forskerutdanning og akademiske stillinger innenfor IKT-feltet.

Vi ønsker å tiltrekke oss de aller beste hodene av begge kjønn. Og vi ser at våre jenterekrutteringstiltak virker: Siden 2008 har antall primærsøkere til våre siv.ing.-programmer innenfor IKT steget med 60 % totalt sett, mens antall kvinnelige primærsøkere har steget med hele 228 % i samme periode. Vi vet at det er en betydelig andel av deltakere på Teknologicamp blant disse søkerne.

Prosentmessig har for øvrig antall kvinnelige studenter på disse studiene doblet seg i samme periode, fra 8 % til 16 %."

På sin første dag som styreleder for NTNU, ga Svein Richard Brandtzæg sin støtte til Teknologi-campen i Universitetsavisa: "[Jeg] tror at det er viktig å opprettholde et slikt tiltak som et langsiktig tiltak og ikke gi slipp på det. Rett og slett fordi vi ser at det virker."

Et annet stort rekrutteringstiltak er Jentedagen. Da inviteres 250 jenter til et todagers seminar, hvor reise og opphold dekkes.

Kjønnspoeng ikke vurdert i klagen

I henvendelsen ba Robert Einarson, daværende elevrådsleder ved Malakoff videregående skole, Likestillings og diskrimineringsombudet om å vurdere om kjønnspoeng og NTNUs Teknologi-camp for jenter var i strid med likestillingsloven. Den delen av klagen som omhandler kjønnspoeng er ikke vurdert i uttalelsen. Det vil vurderes som en egen sak.