Visjonsrapporten:

Anbefaler samling av campusene

En tettere samling av NTNU i Trondheim vil styrke universitetet i fremtidig konkurranse, og er det beste utgangspunkt for økt kvalitet og gjennomføring av samfunnsoppdraget.

(Pressemelding, 31.1.2014)

Det er anbefalingen når Visjonsgruppen ved NTNU i dag legger frem rapporten «NTNU 2060 – Visjoner for campusutvikling».

NTNUs visjonsrapport om campusutvikling

Rapporten kan lastes ned fra campusprosjektets nettsider.

– Det er krevende å planlegge for en universitetscampus 10-15 år frem i tid, sier prosjektleder Tore Brandstveit Haugen.

– Enda vanskeligere er det å se 50 år fremover og forestille seg hvilke behov universitetet har for hard og myk infrastruktur for utdanning og forskning, formidling og nyskaping. Vi har brukt scenarioteknikk for å skape kontekst og rammer for hvordan campusutvikling for NTNU kan skje framover.

Gruppen har laget alternative beskrivelser og bilder av en mulig fremtidig virkelighet for NTNU med utgangspunkt i kjent historisk utvikling, og i identifiserte nasjonale og internasjonale utviklingstrekk. Avhengig av hvilke utviklingstrekk som dominerer i fremtiden, vil universitetet kunne endre og tilpasse seg i ulike retninger. Alle perspektivene er realistiske, gitt bestemte forutsetninger.

Attraktive for framtidens studenter

– Vi har fått i oppdrag å finne ut hvordan vi skal være attraktive for studenter om 50 år, forteller Haugen.

– Vi har tatt utgangspunkt i en rekke spørsmål av typen «hvilke globale endringer påvirker oss?», «hvordan vil nye teknologier omforme utdanning og forskning?» «hvilke faktorer er viktige når fremtidens studenter og forskere skal velge studie- og arbeidssted?»

Visjonsgruppen har jobbet med utgangspunkt i at NTNU i 2060 fortsatt er et universitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en faglig bredde omtrent som i dag og et samfunnsoppdrag som ikke har endret seg vesentlig. Samtidig understrekes det at NTNU skal fungere som et lokomotiv i utviklingen av et bærekraftig samfunn - miljømessig, sosialt og økonomisk.

Vurderte to veivalg for campusutviklingen

– Visjonsgruppa har vurdert to hovedgrep for campusutvikling, sier Haugen.

– En modell er videreutvikling av dagens delte løsning med campuser på Dragvoll, Gløshaugen og andre steder. Den andre modellen innebærer en samling, enten med konsentrasjon av campus sør for Gløshaugen, eller i form av en mer byintegrert løsning i området Hesthagen -Elgesetergate - Øya. Vår anbefaling er at NTNU best kan videreutvikles til et internasjonalt fremragende universitet dersom vi får en tettere samling av campus.

– Et solid stykke arbeid

Visjonsrapporten blir overlevert til rektor Gunnar Bovim i dag. Han ser frem til å lese rapporten.

– Jeg vet det ligger et solid stykke arbeid bak både visjonsrapporten og konseptvalgutredningen (KVUen) sier Bovim.

– Vi skal nå sette oss god inn i materialet og gjennomføre en forsvarlig organisatorisk behandling av dem.

Pressebilder

Se et utvalg av bilder fra rapporten.

Bilder fra overrekkelsen av rapporten i Kunnskapssenteret på Øya.