NOKUT-rapport om NTNU

Kvalitet på utdanningen, men mangelfullt kvalitetssystem

(Pressemelding 14.02.2013) NOKUT kritiserer NTNU for mangelfulle rutiner for systematisk kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU.

– Dette er ingen evaluering av kvaliteten på NTNUs utdanning, sier prorektor for utdanning og læringskvalitet, Berit Kjeldstad om rapporten fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som kritiserer NTNU for mangelfulle rutiner for kvalitetssikring.

Les NOKUTs rapport (pdf)

Høy kvalitet på utdanningen

– Vi er glad for at komiteen i rapporten sier at NTNU tilfører samfunnet høyt kvalifiserte kandidater som er etterspurte i arbeidsmarkedet. Vi vet at utdanningen ved NTNU holder høy kvalitet, men vi har ikke vært gode nok på å systematisere rutinene som skal sikre at kvalitetsavvik blir fanget opp og korrigert i alle ledd, sier Kjeldstad. 

Rapporten påpeker også at NTNU gjør mye bra kvalitetsarbeid i hele organisasjonen.

– Det er positivt. Men vi er ikke gode nok på det formelle systemarbeidet, vi har for dårlige systembeskrivelser og rutiner. Dette skal vi forbedre, og arbeidet er alt i gang, sier NTNUs prorektor.   

Tett samarbeid med studentene

– NTNUs viktigste verktøy i kvalitetsarbeidet er gode ledere og engasjerte studenter. Vi kommer derfor fortsatt til å arbeide tett sammen med studentene i dette arbeidet, sier Kjeldstad. Hun understreker at gode holdninger til kvalitetsarbeid er avgjørende for å lykkes.

– Det er derfor et godt utgangspunkt for det videre arbeidet at rapporten så tydelig peker på at studentmedvirkningen fungerer bra på alle nivåer og at flere av dekanene klart har gitt uttrykk for at de er opptatt av å fremme en kvalitetskultur ved sitt fakultet.

Vel kjent

Berit Kjeldstad sier at flere av de forbedringspunktene NOKUT påpeker, allerede er vel kjent for NTNUs ledelse.

– Utdanningsvirksomheten ved NTNU er mangeartet, både i struktur og i organisering, og vi har basert vårt kvalitetsarbeid på prinsippet om tilpassing til de enkelte studieprogrammers egenart. Vi ser at dette medfører noen svakheter når det gjelder systematisk oppfølging. Et arbeid med å videreutvikle kvalitetssikringssystemet ble igangsatt i 2011, men var ikke sluttført ved NOKUTs besøk høsten 2012.

Fullt trykk

Kjeldstad understreker at NTNU-ledelsen tar rådene i rapporten på alvor.  

– NTNUs ledelse ser klart forbedringsmuligheten som ligger i et velfungerende kvalitetssikringssystem for utdanningen. Rapporten gir mange gode råd om videreutvikling av kvalitetsarbeidet. Disse må vi ta med inn i det utviklingsarbeidet som alt er i gang.

Rapporten påskynder dette arbeidet ytterligere, og vi kommer til å sette fullt trykk på å få på plass et forbedret system i løpet av den fristen som NOKUT gir oss. Vi er overbevist om at sluttresultatet skal bli et kvalitativt enda bedre utdanningstilbud fra NTNU, sier prorektor for utdanning og læringskvalitet, Berit Kjeldstad.

Bakgrunn for saken

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har evaluert kvalitetssikringssystemet for utdanningen ved NTNU. Det er avgitt en rapport fra sakkyndig komité.  

Komitéen har ikke gjort en vurdering av selve kvaliteten i utdanningstilbudene, men ut fra de kvalitetskriteriene som er fastsatt av NOKUT, vurderer komiteen det systematiske arbeidet for å sikre kvaliteten i utdanningen som mangelfullt. Komiteen anbefaler derfor at det utarbeides tydeligere rutiner for hvordan emner og programmer skal kvalitetssikres, og at dagens system for kvalitetssikring ikke godkjennes.

NTNU har frist til 20. mars på å svare på rapporten, før den behandles i NOKUTs styre i løpet av våren.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for kommentarer og mer informasjon: