Forskningsmeldingen 8. mars 2013

Flere gode grep. Vi er klar til å bidra

(Pressemelding 08.03.2013) NTNU ser mange positive signaler i forskningsmeldingen som regjeringen la fram i dag. – Kunnskapsproduksjon er jo helt avgjørende for vår alles framtid, og vi har nettopp de sterke fagmiljøene som kan bidra også framover, sier prorektor for forskning på NTNU, Kari Melby.

– Det er svært positivt at regjeringen nå legger opp til 10-årige langtidsplaner for forskning. Dette gir forutsigbarhet og styrker mulighet til å utvikle kompetanse og konkurranse­kraft.

Slike langtidsplaner åpner også for å se forskningsbehov i ulike sektorer i sammenheng og løfte forskningen ut av kampen om de årlige budsjettene. Det er nødvendig for å innfri ambisjonene. At regjeringen også garanterer økte bevilgninger til forskning, er selvsagt bra, sier Melby.

Jobb for unge forskere
NTNU ser også positivt på at regjeringen etablerer en prøveordning med såkalte innstegsstillinger, altså stillinger som skal rekruttere unge forskere til en videre karriere på universitetet.
– Vi trenger å rekruttere de unge, talentfulle forskerne som også kan undervise framtidas generasjoner. Vi står foran store utskiftninger når mange av dagens professorer går av og trenger unge og motiverte personer som kan forske og undervise, sier Kari Melby.
Innstegsstillingene gjør det mulig at unge talenter etter 4-6 år kan få fast jobb og satse på en karriere i akademia. Det trenger hele nasjonen.

Sats på universitetene
Universitetene har en helt spesiell plass i utviklingen av ny kunnskap og framtidig verdiskapning gjennom det såkalte kunnskapstriangelet, det vil si forskning av høy kvalitet, forskningsbasert undervisning og innovasjon.
Når regjeringen nå skal gjennomgå finansieringssystemet på nytt, er det viktig at universitetene settes i stand til å ivareta sitt særlige ansvar for langsiktig, grunnleggende forskning, understreker Melby.
Dette er av stor betydning for framtidig utvikling av kunnskapssamfunnet og vil bidra til viktig innovasjon. NTNU har mange eksempler på hvor viktig dette er, ikke minst innenfor teknologi.

Utvidelse av «nærings-phd»
I forskningsmeldingen går regjeringen inn for å utrede ordningen med «nærings-phd» til også å omfatte det offentlige. Det vil si doktorgradsutdanning i et samarbeid mellom universitetene, Forskningsrådet og offentlige virksomheter.
– Dette er viktig. Vi vet jo at ikke minst kommunene har store utfordringer knyttet til velferdssektoren. Utvikling av velferdsteknologi vil være avgjørende for å kunne håndtere mange av utfordringene.

Må realiseres
Prorektor Kari Melby understreker at de mange positive grepene meldingen legger opp til, nå må følges opp med handling. – Vi er klar til å bidra for skape de resultatene vi og resten av verden er helt avhengig av.

Kontakt for flere kommentarer:
Prorektor for forskning, Kari Melby

Her kan du se Kari Melby kommentere meldingen.

Foto av prorektor Kari Melby fins her