Må fortsatt vente på Elgeseter gate 10

Må fortsatt vente på Elgeseter gate 10

Illustrasjon av det planlagte bygget i Elgesetergate 10, Link arkitektur.

Det ble ikke bevilget midler til nytt bygg for helse – og sosialfagene i Elgeseter gate 10, på det reviderte statsbudsjettet for 2019 som ble lagt fram i dag. Samtidig er det også noe å glede seg over. 

 

– Selv om det ikke er vanlig å finansiere store investeringsprosjekt over revidert statsbudsjett, hadde NTNU likevel forventet en bevilgning til realisering av byggeprosjektet i Elgeseter gate 10 hvor resten av helse- og sosialfagene er tenkt plassert, sier prorektor for utdanning Anne Borg. 

– Vi ønsker å kunne ta ut den tverrfaglige effekten fra fusjonen mellom de tidligere høgskolene og NTNU og å fullt hente ut synergier mellom NTNU, kommune og sykehuset, fastslår hun. 

Skuffet 

De ca 2200 studentene og ansatte ved NTNUs helse- og sosialfagmiljø må dermed fortsatt bli værende i de midlertidige og lite egnede lokalene på Tunga, i påvente av det planlagte nybygget i Elgeseter gate 10. 

– Det får flere konsekvenser når vi nå må vente enda lengre på å samle og å integrere helse- og sosialfagene, sier Borg. 

– Vi er i gang med flere avbøtende tiltak og kortsiktige utbedringer av arealene på Tungasletta, for å forsøke å bedre en presserende situasjon, forteller hun. 

Spadeklart Prorektor Anne Borg.

Prosjektet har stått i byggekø i mer enn 10 år. Det er ferdig prosjektert og klart for igangsetting. Det planlagte nybygget er viktig både for NTNU, byen, regionen og nasjonalt.

– Vi jobber fortsatt hardt med å få bygd nye arealer som skal samle helse og sosialfagene i Elgesetergate 10, og vil nå se på alternative løsninger for å realisere prosjektet, mer spesifikt undersøker vi muligheten for et såkalt kurantprosjekt, uttaler prorektor for utdanning ved NTNU, Anne Borg. 

Et kurantprosjekt er et statlig byggeprosjekt der husleien dekkes innenfor leietakers (NTNUs) gjeldende budsjettrammer. Kurantprosjektene inngår i den interne husleieordningen i staten, der Statsbygg forvalter eiendommene og står for utleie til statens virksomheter.

Gode nyheter

Selv om det ikke blir bevilget midler til nytt bygg i Elgeseter gate, er det likevel flere punkter i revidert statsbudsjett som kommer NTNU til gode. Regjeringen har for eksempel valgt å satse på nye studieplasser. 

– Dette er vi veldig glade for. Det skal etableres 100 nye studieplasser, og vi har grunn til å anta at noe av disse går til NTNU og spesielt innenfor IKT og sikkerhet, da Norge har store utfordringer med å bygge kompetanse her, sier Borg.

Regjeringen ser også på samme måte som NTNU behovet for mer etter- og videre utdanning. NTNU har som ambisjon å få ta del i de 10 millioner kronene som gjennom DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) går til fleksible videreutdanningstilbud. 

Satser på havet

Det går også frem i revidert statsbudsjett at det skal bevilges midler til digitalisering av havrelaterte utdanninger. 

– Havet er et av satsingsområdene til NTNU, så vi er veldig glade for at departementet ser at det er et behov her, forteller Borg. 

Her foreslås det en engangsbevilgning på 15 millioner kroner.

Så er det jo gledelig å notere seg at Vitensentret «Atlanterhavsparken» i Ålesund nå også foreslås inkludert i Vitensenterprogrammet fra høsten 2019 for å øke rekrutteringen til, og øke kunnskapsnivået om real- og teknologifag.