NTNUs styre

Styret er NTNUs øverste organ og tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Styret har ansvaret for virksomheten ved universitetet, at virksomheten drives innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt av Stortinget og Kunnskapsdepartement. Styret skal trekke opp strategiene, fastsette mål og resultatkrav og legge fram regnskap og forslag til budsjett. Styret ansetter rektor.

Rektor er styrets formelle sekretær og daglig leder ved NTNU.

I egenskap av daglig leder opptrer rektor på vegne av NTNU og mottar og formidler kontakt mellom styret og omverden i saker der styret treffer vedtak. Rektor rapporterer til styret.

Oversikt over NTNUs styre fra 1. august 2017. 

Se også:
Saker og protokoller
Møtedatoer

Thu, 24 Aug 2017 16:10:24 +0200

Kontaktperson

Beate K. Reinertsen, sekretær for styret