NTNUs styre

NTNUs styre

Styret er NTNUs øverste organ og tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Styret har ansvaret for virksomheten ved universitetet, at virksomheten drives innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt av Stortinget og Kunnskapsdepartement. Styret skal trekke opp strategiene, fastsette mål og resultatkrav og legge fram regnskap og forslag til budsjett. Styret ansetter rektor.

I egenskap av daglig leder ved NTNU opptrer rektor på vegne av NTNU i styret, og mottar og formidler kontakt mellom styret og omverden i saker der styret treffer vedtak. Rektor rapporterer til styret.

Oversikt over NTNUs styre fra 21. august 2019. 

Se også:
Saker og protokoller
Møtedatoer

13 mar 2020

Kontaktperson

Kontaktperson

Sekretær for styret:
Beate K. Reinertsen

Telefon:
73 59 53 02 / 92 40 94 74

E-post:
beate.reinertsen@ntnu.no