Fraværstjenesten

Fraværstjenesten

Tjenesten har som oppgave å være NTNUs sentrale kompetansesenter innenfor følgende fagområder:

  • Foreldrepenger
  • Sykepenger
  • Pleiepenger
  • Opplæringspenger
  • Omsorgspenger
  • Svangerskapspenger
  • Ferie

Tjenesten behandler også mottak av refusjoner fra NAV i forbindelse med sykefravær og permisjoner.

Fraværstjenesten har - bortsett fra i foreldrepengesaker - ingen førstelinjekontakt med hver enkelt ansatt, men har løpende dialog med personalkonsulentene ved de ulike fakultetene og instituttene.

Henvendelser kan sendes til: fraverstjenesten@ntnu.no