Arkivplan NTNU

Arkivplanen skal være NTNU sitt kvalitetssystem for arkivdanning og arkivforvaltning.

Arkivplanen beskriver NTNUs og arkivtjenestens organisering samt fullmakter og ansvarsfordeling på arkivområdet. Planen skal også gi en oppdatert oversikt over universitetets arkivmateriale og hvordan dette er organisert, periodisert, oppbevart.

Arkivplanen tar også sikte på å gi en mest mulig helhetlig oversikt over regelverk, bestemmelser og rutiner som er viktig for å ivareta saksbehandling, arkivering, informasjonssikkerhet, personvern og innsynsrettigheter.

Intensjonen er at planen skal benyttes aktivt som planleggings- og styringsverktøy for arkivarbeidet, både i det daglige arbeid og i et langsiktig perspektiv.

--> Nettsider for arkivplan.ntnu.no

Kontakt Oss


Eksterne henvendelser: postmottak@ntnu.no


Intern brukerstøtte: hjelp@doku.ntnu.no

Telefon: 73 55 89 20


Her befinner vi oss:
Trondheim - Dragvoll
Trondheim - Dora
Gjøvik 
Ålesund