Arena-aktiviteter

Hav - Handel - Helse

Arena-aktiviteter

– eHelse

Senteraktiviteter

Arena for eHelse er en tverrfaglig forsknings- og innovasjonsarena der vi fokuserer på fremtidens helse- og omsorgsløsninger. Et godt samarbeid på tvers av sektorer, aktører og fagdisipliner er nødvendig for å kunne utvikle innovative og bærekraftige helse-og omsorgsløsninger, tilpasset brukernes behov. 

Arbeidet med eHelse ved NTNU i Ålesund har blitt til gjennom en samarbeidsavtale mellom Institutt for helsevitenskapInstitutt for IKT og realfagInstitutt for biologiske fag. Vi har også en tett dialog med blant annet Arena for Læring om Velferdsteknologi i Møre og Romsdal, Utviklingssenteret for Sykehjem og Hjemmetjenester i Møre og Romsdal, det regionale helseforetaket Helse Møre og Romsdal, samt andre pådrivere for samskaping av kunnskap og nye løsninger. Gjennom brukersentrert forskning på høyt internasjonalt nivå skal vi lage ny kunnskap som kommer samfunnet til gode.

Mål

Mål

  • Trygg og sikker pasient- og brukerbehandling
  • Mål- og kostnadseffektiv pasientbehandling
  • Kvalitet i tjenesteleveransene

Simulering