Grazing and Treeline Dynamics

Fjellet har viktige biologiske og samfunnsmessige verdier og er i tillegg et viktig kulturlandskap.

I mange områder av Europa har husdyrbeiting avtatt i høyereliggende områder de siste tiårene på grunn av intensiveringen i landbruket. Minkende beite av husdyr, sammen med klimaendringer forventes å føre til en heving av skoggrensa, og tap av store fjellområder over hele Europa.

Effekten av planteetere på skoggrensa er likevel ikke blitt eksperimentelt testet. Ved hjelp av et beiteeksperiment etablert i Hol kommune i Sør-Norge i 2001, undersøker vi hvordan ulike tettheter av sau påvirker skoggrensedynamikken.

Resultater fra studien viser at ved fravær av beite trekker tregrensa raskt oppover, men selv lave tettheter av sau begrenser denne flyttingen. Dette kan tyde på at gjengroing i alpine områder er mer følsomme for endringer i landbrukspraksis enn for klima.

Videre arbeid er igangsatt for å (1) greie ut effekter av klima og beite på trevekst ved skoggrensa og (2) å undersøke responsen i alpine vegetasjon til endringer i beite og klima.

Speed, J.D.M., Austrheim, G., Hester, A.J. & Mysterud, A. (2010) Experimental evidence for herbivore limitation of the treeline. Ecology 91, 3414-3420

Dette prosjektet er en del av prosjektet Økologiske effekter av sauebeiting i fjellet (Gå til prosjektet).

Foto: James Speed, NTNU Vitenskapsmuseet

Thu, 10 May 2012 10:45:39 +0200

Kontaktperson