Hopp til innhold
Hopp til meny


Regler for Harvard-stil i løpende tekst

Sitater

Et sitat er en ordrett gjengivelse av det en annen forfatter har skrevet.

Når du bruker sitater, skal du utheve disse slik at det blir enkelt for leseren å se hva som er sitater, og hva som er din egen tekst.

Sitater på inntil to-tre linjer integreres i teksten og markeres med anførselstegn. Navn på forfatter, årstall og sidetall skrives i parentes umiddelbart etter sitatet. Sitater på over to-tre linjer skrives som et eget avsnitt med innrykk, uten anførselstegn. Navn på forfatter, årstall og sidetall skrives i parentes umiddelbart etter sitatet.

Henvisninger

  • Hvis en kilde har flere enn tre forfattere, skal du kun oppgi etternavnet til den første forfatteren etterfulgt av et al.
  • Flere publikasjoner fra en forfatter fra samme år skilles fra hverandre med a, b, c osv. etter årstallet.
  • Når et verk ikke har en identifiserbar forfatter, bruk tittelen.
  • Når du bruker sekundærkilder, skal du navngi kilden din og oppgi sitat for sekundærkilden.

Det er ingen offisiell manual for Harvard-stilen. Informasjon om hvordan du skriver referanser i tekst og i referanselisten med Harvard-stilen er hentet fra Pears og Shields (2010).

Pears, R. og Shields, G. (2010) Cite them right : the essential referencing guide. 8. utg. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Eksempler på referanser i tekst skrevet i Harvard-stil

Eksemplene er tilpasset norsk språkbruk. Med forbehold om feil.

Sitater

Kort sitat:
Din egen tekst. ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenheng sitatet brukes i” (Stene, 1999, s. 125). Din egen tekst fortsetter.

Lengre sitat:
Din egen tekst.

Det er ikke tilstrekkelig å oppgi kilder i en samlet oversikt bakerst i rapporten. De skal også oppgis i den løpende teksten (brødteksten), ellers kan ikke leserne vite hva du bygger nettopp det avsnittet eller kapitlet på. Du kan ikke vente at leserne skal drive detektivarbeid. (Rognsaa, 2000, s. 63)

Din egen tekst fortsetter.

Forfatterens navn er flettet inn i brødteksten:
Stene (1999, s. 125) definerer det å sitere slik: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenhengen sitatet brukes i”. Din egen tekst fortsetter.

Kilde med flere forfattere:
Din egen tekst. ”Ved direkte sitater skal henvisningen gi informasjon om forfatter, årstall og sidetall” (Furseth og Everett, 1997, s. 141). Din egen tekst fortsetter.
eller
Furseth og Everett (1997, s. 141) skriver at: ”Ved direkte sitater skal henvisningen gi informasjon om forfatter, årstall og sidetall”. Din egen tekst fortsetter.

Mer enn tre forfattere:
Wakefield et al. (1998), din egen tekst.

Parafraser

Original tekst: Bruk av kildehenvisninger og litteraturliste er først og fremst begrunnet ut fra idealet om forskningen som et kollektivt prosjekt. Et viktig prinsipp her er forskningens etterprøvbarhet. Du skal redegjøre for hvor du har hentet ditt stoff, og henvise til det på en slik måte at andre kan følge dine referanser og finne det samme som deg (Furseth og Everett, 1997, s. 142).

Omskrevet tekst: Furseth og Everett (1997) hevder at den viktigste årsaken til at du skal bruke kildehenvisninger og litteraturliste er et ideal om at forskningen er et kollektivt prosjekt. Forskningen skal være etterprøvbar, og de som leser ditt arbeid skal kunne finne de kildene du har hentet stoffet stoff fra.

Henvisninger

Forskere som Warwick (1992), Alt og King (1994) og Warwick og Easton (1992) har definert…

Taylor og Herman (1971), Sanders og Herman (1977) og King et al. (1990) finner at…

Diverse

  • Flere publikasjoner fra samme forfatter utgitt samme år: Hansen (1988a) og Hansen (1988b)
  • Sekundærkilder: Johnson og Peters studier (1970, som sitert i Wagner 1982)…
  • Arbeid uten forfatter: (Et enklere og mer rettferdig inntektssystem 1996)