Barnevernledelse

Jentunge ligger i gresset og kikker mot kamera. Foto: alenkasm - yayimages.com NTNU tilbyr videreutdanning for ledere i barnevernet. Foto: alenkasm - yayimages.com

Nasjonal videreutdanning for ledere i barnevernet. Studiet skal styrke lederkompetansen til ledere i barnevernet. Ledertreningen bygger på en helhetlig modell med utgangspunkt i tjenestens utfordringer, utviklingsmål og personlig lederutvikling.

Målgruppe:

Ledere og stedfortredere i norsk barnevern.

Kursbeskrivelse:

Hele studiet på 30 studiepoeng går over tre semester og har fire hovedtema:

 1. Barnevernledelse; organisere og forvalte barnevernstjenesten
 2. Personal- og økonomiledelse; arbeidsmiljø- og personalarbeid, ressurs- og økonomistyring
 3. Fagledelse; fag- og utviklingsarbeid
 4. Strategiledelse og offentlig ledelse; strategisk og tjenesteovergripende arbeid


Hva lærer du?

Studiet legger vekt på utvikling av lederkompetanse med utgangspunkt i barnevernets mandat og har fokus på:

 • Teorigrunnlag med helhetlig ledelsesmodell og ulike perspektiv på organisasjon og ledelse.
 • Ledelse i en barnevernfaglig kontekst – lederutvikling tilpasset de konkrete utfordringene i fagfeltet.
 • Ledertrening med bruk av praksisnære og konkrete ledelsesmodeller.

Hovedtemaene gjenspeiler forventninger til profesjonell praksis i utførelsen av lederoppgavene i norsk barnevern med utgangspunkt i «Krav og forventninger til operativ ledelse i barnevernet» (Bufdir, 2015). Lederidentitet, lederatferd og lederferdigheter et gjennomgående tema i hele studiet, og lederutvikling vil  sees ut fra tre hovedperspektiv:

 • Organisasjon – systemnivå: Struktur, strategi, og ledelse som funksjon.
 • Gruppe – teamnivå: Ledelse og fagutvikling av grupper og team.
 • Individnivå: Personalledelse og konflikthåndtering på individnivå
 
 

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med ti samlinger à to eller tre dager over tre semester. Du må møte på minst 80 % av samlingene. 

Det vektlegges erfaringslæring og integrering av kunnskap og praksis.  Undervisningen er kunnskapsbasert, og du får anledning til å forholde deg kritisk reflekterende til problemer og beslutninger knyttet til forbedring av operativ ledelse og samhandling innen barnevernfeltet. Det arbeides med ledertrening på hver samling.

 

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 30.11.2016
Studiet har en tre dagers individuell, skriftlig hjemmeeksamen våren 2017. Seks arbeidskrav; tre fagnotat hvorav ett presenteres muntlig, og tre ledertreningsmål. Arbeidskravene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Det vil bli gitt veiledning til gjennomføring av arbeidskravene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Studiet går over tre semester med studiestart 2. februar 2016. 

Samlinger våren 2016:

 • Første samling: 2. - 4. februar 2016. Ledelsesformer og lederskap i barnevernet (modul 1)
 • Andre samling: 8. - 9. mars 2016. Organisasjonsforståelse og organisasjonskultur i barnevernet (modul 1) 
 • Tredje samling: 19. - 20. april 2016. Team- og personalledelse i barnevernet (modul 2)
 • Fjerde samling: 7. - 8. juni 2016. Lederkommunikasjon og konflikthåndtering (modul 2)

Samlinger høsten 2016:

 • Femte samling: 23. - 24. august 2016. Ressurs- og økonomistyring i barnevernet (modul 2)
 • Sjette samling: 20. - 21. september 2016. Kunnskapsforståelse og utvikling av barnevernet som lærende organisasjon (modul 3)
 • Sjuende samling: 18. - 19. oktober 2016. Ledelse av barnevernets fag- og utviklingsarbeid i samarbeid med barn og familier (modul 3)
 • Åttende samling: 22. - 23. november 2016. Endringsledelse og implementering av barnevernets kvalitetsmål og forsvarlighetskrav (modul 4)

Samlinger våren 2017:

 • Niende samling: Gjennomgang av strategiske tema – beslutningsprosesser og skjønnsutøvelse (modul 4)
 • Tidende samling: Ledelse av samarbeid på ulike forvaltningsnivå, ledelse i og av nettverk (modul 4)

Samlingsdatoer for våren 2017 er ikke fastsatt 

Samlingene varer fra kl. 09.00 til kl. 15.45 

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Studiet har ingen kursavgift, men du må betale semesteravgift hvert semester. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold i forbindelse med samlingene.

Søknadsfrist:

01.12.2015

Fagansvarlig/Forelesere:

Torill Moe
Regionalt kunnskapssenter for barn og unges - Psykiske helse og barnevern
Mobil: 91 68 48 29
E-post: torill.moe@ntnu.no

Åse Bratterud
Forsker, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges - Psykiske helse og barnevern
Mobil: 92 63 95 54
E-post: ase.bratterud@ntnu.no

Kontakt:

Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU)
Studiekonsulent
Telefon: 73 55 15 01
E-post: studieveileder-rkbu@medisin.ntnu.no

Stine Mari Harildstad
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
E-post: videre@adm.ntnu.no

Opptakskrav:

Det kreves relevant utdanning på bachelornivå (180 studiepoeng). I tillegg må du være ansatt som leder, fagleder, teamleder, stedfortreder for leder eller inneha lederoppgaver i norsk barnevern. Ved opptak prioriteres i følgende rekkefølge: - Ledere/stedfortredere i norsk barnevern med fag- og personalansvar. - Søkere som har mer enn to års praksis fra ledelse i norsk barnevern. Ved eventuelt ledige plasser, kan det åpnes for andre uten barnevernledererfaring.

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Praktiske opplysninger:

Studiet er et samarbeid mellom Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge) og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall søkere til studiet. Det vil maksimalt bli tatt opp 32 søkere.

Kursdetaljer

Startdato: 02.02.2016
Slutt: 01.07.2017

Søknadsfrist: 01.12.2015

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 30

Emnekode: MDV6246

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 30.11.2016

Kurset er slettet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse