Opphavsrett

Når du skriver en tekst, er det du som har opphavsretten. Denne kan du forvalte som du vil, bortsett fra at du ikke kan si i fra deg dine ideelle rettigheter. Les mer om opphavsrett i  Åndsverkloven og nettstedet Clara.

Opphavsrett for bilder/fotografier/illustrasjoner i digitale oppgaver

Digital tilgjengeliggjøring av bilder/ fotografier (kunstverk) i masteroppgaver dekkes i stor grad av   BONO-avtalen som er inngått mellom Billedkunstopphavsrett i Norge og Universitets-og høgskolerådet. 

I avtalens punkt 3.3 "Digital utnyttelse av kunstverk i forbindelse med studentarbeider og forskning" står det:
"Avtalen gir Institusjonen rett til å gjøre kunstverk som inngår i student- og forskningsarbeider tilgjengelig på Internett og i Institusjonens eller samarbeidende institusjoners intranett. Institusjonen har rett til å gjengi kunstverk i student- og forskningsarbeider, for eksempel i prosjektarbeid, innleveringsoppgaver, eksamensbesvarelser og doktorgradsarbeider. Avtalen gir ikke rett til å gjøre kunstverk som inngår i student- og forskningsarbeider tilgjengelig ved andre publiseringsformer, som f.eks. trykte publikasjoner for utgivelse."

Sjekk om kunstverket er dekket av BONO-avtalen: http://www.bono.no/soek_etter_kunstner/
Ønsker du å gjengi kunstverk som ikke er dekket av avtalen, må du søke om tillatelse i hvert enkelt tilfelle.

Avtale om fulltekstpublisering i DiVA

Hvis teksten din er publisert andre steder og du har skrevet avtale om å overføre opphavsrettigheter til et forlag, må du få tillatelse fra forlaget for å publisere teksten i DiVA.

Bruk av dokumenter du finner i DiVA

Hvis du skal lenke til en tekst som ligger i DiVA, skal du lenke til DiVA-posten med den permanente lenken, ikke selve PDF-filen. Eksempel på DiVA post. Hvis du gjengir noe fra tekstene, skal du bruke sitat og henvisninger som vanlig.

AVTALE

Avtale om elektronisk publisering av masteroppgave i NTNUs institusjonelle arkiv
  Norsk versjon -  Engelsk versjon

KONTAKT

Trenger du mer informasjon om opphavsrett, tar du kontakt med Universitetets publiseringsgruppe publishing@ub.ntnu.no.