Doktorgradsavhandling/ Doctoral thesis

 

Vårt bestillingssystem har for tiden problemer med Safari og Google Chrome. Vennligst bruk en annen leser til vi har funnet en løsning. Beklager ubeleiligheten.

Klikk  her for å bestille din Doktorgradsavhandlingavhandling.
(Ikke komitee kopier, bruk vårt vanlige skjema til de)

Når du har sendt inn dokumentene for trykking, er det du som kunde som står ansvarlig for produktet, så fremt eventuelle feil i ettertid ikke kan tilskrives trykkprosessen.

ISBN - Serienummer
Få elektronisk og trykt ISBN-nummer og serienummer her. Innlogging øverst i høyre hjørne. ISSN nr. er lik på alle avhandlinger ved NTNU (ISSN 1503-8181).

Utførelse av innhold
Doktorgradsavhandlinger trykkes etter NTNUs mal i B5 format (17,6 cm x 25 cm), og trykkes på 100 g papirtykkelse. Avhandlingen kan gjerne skrives i A4 format med 30 mm marg på hver side, 30 mm over og 35 mm i bunn. En kan bruke Times 12 pkt. med automatisk linjeavstand. Da justerer vi forminskning til B5. Hvis du skriver direkte i B5 format bruker du dokumentstørrelse A4 og tekststørrelse 11 pkt. med 4 cm marg på hver side, 4 cm i toppen og 4,5 cm i bunn. Paginalinjen ligger nedenfor dette formatet. Les korrektur og se over ordfeil, sidetall, figurer, tabeller, bilder, grafer og referanselister osv. før du sender den endelige pdf-filen til trykk.

Prøvetrykk
Du vil motta et prøvetrykk av avhandlingen til ønsket leveringsadresse, eller du kan hente dette selv hos oss (husk å nevne hva du ønsker under Annet i bestillingen).

Prøvetrykket er kun til fargekorrigering og gjennomsyn. Det skal ikke brukes til korrekturlesing da det ligger mye arbeid i å gjøre filene vi mottar klare til trykk.

Leveringstid
Som regel bruker vi en uke på trykk av doktorgradsavhandlinger etter at prøvetrykket er godkjent. Prøvetrykket beregner vi 1-3 arbeidsdager på ut ifra pågang på trykkeriet.

________________________________________________________

Our ordering form is currently not supporting Safari and Google Chrome. Please use a different browser, until we have found a solution. We are sorry for the inconvenience.

Click here to order your doctoral thesis
(Not committee copies, use the normal form for that)

Enclosure
Doctoral Theses are printed after NTNUs template in B5 format (17.6 cm x 25 cm) on 100g paper. The thesis may be written in A4 format with 30 mm margin on each side, 30 mm in the top and 35 mm at the bottom. You can use Times 12 pt with auto line spacing. We'll then adjust the size into B5. If you write in B5 format from the start, use the document size A4, font size 11 pt with 4 cm margin on each side, 4 cm at the top and 4.5 cm at the bottom. The page number is situated below this format.

Proofread and review spelling mistakes, page numbers, figures, tables, pictures, graphs and reference lists, etc. before submitting the final PDF file for printing.

Order your doctoral dissertation through our order form. There you specify your order and upload the PDF file. Here you also specify desired delivery date and delivery address for the entire circulation.

You'll receive a proof print of your thesis to the shipping address specified in your order form, normally between 2-3 days, or you may drop by the printing office to pick it up yourself.

The proof print is for color correction and review. It is NOT to be used for proof-reading.

ISBN - Serial Number
Get your ISBN number and serial number here. On the website you login at the top right corner. The ISSN number is equal for all theses at NTNU (ISSN 1503-8181).

Delivery
After the proof is approved we use approximately five workdays for the printing of the entire circulation.

Oppdatert Mon, 24 Nov 2014 12:29:27 +0100

Kontaktinformasjon
NTNU-trykk

Telefon:
735 96653
735 96654

E-post:
trykk@ntnu.no

Postadresse:
NTNU-trykk
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Bygg 4, nivå 3
Edvard Bulls veg 1
7048 Trondheim

Åpningstider
kl. 08.00–15.45 (mandag - fredag). 
Sommertid fra 1. mai til 31. august:
08.00–15.00.

Facebook
facebook.com/ntnutrykk