NTNU Toppundervisning

Pedagogisk meritteringssystem

NTNU og UiT har etablert et nasjonalt prosjekt for utvikling av et pedagogisk meritteringssystem. Et mål er at pedagogisk kompetanse sidestilles med forskningskompetanse ved tilsettinger og ved opprykk til professor.

Kravene til pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring er nå de samme ved tilsetting som 1. amanuensis og ved opprykk/tilsetting som professor. Innsats innen utdanning gir dermed ikke formell uttelling i karrierestigen, og manglende insentiver fører til at utdanningsvirksomhet har lavere status enn forskning.

Prosjektet vil utvikle kriterier for pedagogisk kompetanse på ulike nivå. God undervisning og pedagogisk kompetanse skal dokumenteres og gi status. Disse virkemidlene skal settes i sammenheng i et pedagogisk meritteringssystem som samspiller med insentivmekanismer for heving av pedagogisk kompetanse og utviklingsarbeid på utdanningsområdet.

Rapporter og høringer

Innkomne høringssvar - Utvikling av et system for merittering av undervisning ved NTNU (ePhorte 2016 - 12309) (pdf)

Innsats for kvalitet – Presentasjon av hovedpunktene i rapporten (pptx)

Innsats for kvalitet – Forslag til meritteringssystem for undervisning ved NTNU og UiT Norges arktiske universitet (pdf)

Pedagogisk kompetanse og pedagogisk merittering – noen ordninger og erfaringer – Gunnar Grepperud (pdf)

Forslag til modell for balansering av undervisnings- og forskningskompetanse ved professoropprykk – Frode Rønning (pdf)

Sluttrapport for skjermlesing

NTNU Toppundervisning, modell

 

Samarbeidspartnere

NTNU logo      Logo UiT

Kontakt

Professor ved UiT
Gunnar Grepperud

Seniorrådgiver ved NTNU
Ole Kristen Solbjørg