Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Styre, råd og utvalg


Fakultetsstyret

Fakultetsstyrets har følgende mandat:

  • enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
  • budsjett og hovedfordeling
  • saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning

Fakultetsstyret skal være sammensatt av ekstern styreleder, 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder, 4 representanter for vitenskapellige ansatte, derav 1 representant for midlertidig ansatte, 1 representant for teknisk-administrativt ansatte, og 2 representanter for studentene.

Instituttledermøtet

Instituttledermøtet er et rådgivende organ for dekanen ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, og diskuterer policyspørsmål og løpende saker som skal behandles ved fakultetet. Møtene finner sted annenhver uke.

Tilsettingsutvalget

Tilsettingsutvalget er det organ som vedtar stillingsbeskrivelser for professorater, universitetslektor- og førsteamanuensisstillinger og tilsetter i disse stillingskategoriene.

Tilsettingsrådet

Tilsettingsrådet behandler tilsettinger som vedrører teknisk-administrativt personale.

LOSAM

LOSAM er lokalt samarbeidsutvalg ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. I LOSAM sitter representanter for arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter fra fagforeningene ved NTNU.

Studentrådet

Studentrådet SVT er samarbeidsorganet for studentdemokratiet ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, og består av de studenttillitsvalgte for hvert institutt/ studieprogram i tillegg til to fakultetstillitsrepresentanter.

Studentrådet SVT skal ivareta studentenes faglige og sosiale interesser og består av de studenttillitsvalgte for hvert institutt/studieprogram i tillegg til to fakultetstillitsrepresentanter (FTR).

 

Kontakt SVT-fakultetet:


Telefon: 73 59 19 00
E-postpostmottak@svt.ntnu.no

Åpningstider:
08:00-15:45
(til 15:00 mai - aug.)

Besøksadresse:
NTNU Dragvoll
Paviljong A, Loholt Allè 85
7048 Trondheim

Postadresse:
NTNU
SVT-fakultetet
7491 Trondheim