Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Styre, råd og utvalg


Fakultetsstyret

Fakultetsstyrets har følgende mandat:

  • enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
  • budsjett og hovedfordeling
  • saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning

Instituttledermøtet

Instituttledermøtet er et rådgivende organ for dekanen ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, og diskuterer policyspørsmål og løpende saker som skal behandles ved fakultetet. Instituttlederne har møte annenhver uke.

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for dekanen i saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud. Utvalget skal bidra til kvalitet og fornying av studieprogrammene ved fakultetet.

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget er et strategisk rådgivende organ for dekanen, og har som mål å realsere SVTs strategi for forskning og forskerutdanning.

Tilsettingsutvalget

Tilsettingsutvalget er det organ som vedtar stillingsbeskrivelser for professorater, universitetslektor- og førsteamanuensisstillinger og tilsetter i disse stillingskategoriene.

Tilsettingsrådet

Tilsettingsrådet behandler tilsettinger som vedrører teknisk-administrativt personale.

Studentrådet

Studentrådet SVT er samarbeidsorganet for studentdemokratiet ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, og består av de studenttillitsvalgte for hvert institutt/ studieprogram i tillegg til to fakultetstillitsrepresentanter.

Kontakt SU-fakultetet:


Telefon: 73 59 19 00
E-postpostmottak@su.ntnu.no

Åpningstider:
08:00-15:45
(til 15:00 mai - aug.)

Besøksadresse:
NTNU Dragvoll
Paviljong A, Loholt Allè 85
7048 Trondheim

Postadresse:
NTNU
SU-fakultetet
7491 Trondheim