Ph.d.

Samfunnsmedisin

Ph.d.-programmet i samfunnsmedisin er normert til 180 studiepoeng (3 år). Det endelige opplegget for ph.d.-studiet utformes i samråd mellom kandidat, veileder og instiutttet avhengig av fagområde for avhandlingen og individuelle behov og ønsker.

 

Ph.d.-utdanningens læringsutbytte

Kandidater som er tildelt ph.d.-graden ved NTNU, Det medisinske fakultet skal ha fått en forskerutdanning som gjør kandidaten i stand til å utøve selvstendig forskning i front innenfor sitt forskningsfelt. Kandidatens kvalifikasjoner innenfor sitt forskningsfelt ved fullført ph.d-utdanning er beskrevet i 5 overordnede punkter, felles for alle ph.d-program ved fakultetet.

 1. Kandidaten utøver forskning med høy etisk standard og faglig integritet, og har inngående kjennskap til rammer og lovverk relatert til helseforskning
 2. Kandidaten er i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og behersker viktige vitenskapelige metoder innen sitt felt
 3. Kandidaten kan tolke og kritisk vurdere egne og andres studier og plassere disse i en større sammenheng
 4. Kandidaten kan formidle forskningsresultater muntlig og skriftlig gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 5. Kandidaten kan planlegge og gjennomføre ny forskning på høyt internasjonalt nivå

Studieprogrammets læringsmål
Utvikle faglig og forskningsmessig kompetanse om:

 • Årsak til sykdom og sammenhengen mellom helsetilstanden i hele eller grupper av befolkningen og livsmiljøet og samfunnsforholdene befolkningen lever i
 • hvordan eliminere årsaker eller redusere risiko (forebyggende arbeid) og sette befolkningen best mulig i stand til å tåle og mestre problemer (helsefremmende arbeid) for å bedre folkehelsen.
 • hvordan planlegge, iverksette og evaluere helsetjenester i forhold til behov i befolkningen.

Sentrale fagområder er:

 • Epidemiologi og biostatistikk
 • Allmennmedisin- og primærmedisin
 • Anvendt samfunnsmedisin
 • Helsetjenesteforskning og helseøkonomi
 • Kvinnehelse
 • Helseinformatikk
 • Medisinsk etikk
 • Andre fagområder etter nærmere vurdering

Opptakskrav til programmet

Søknadsfrist
Det skal søkes om opptak til ph.d.-utdanningen innen tre måneder etter oppstart. Søknaden leveres det institutt der kandidat og hovedveileder har sin faglige tilknytning. Behandling av søknader til ph.d.-programmet i samfunnsmedisin gjøres fortløpende ved Institutt for samfunnsmedisin og deretter ved DMF.

Opptakskrav
Medisinsk embetseksamen, mastergrad eller tilsvarende utdanning innen relevante fagområder på 120 studiepoeng. Gjennomsnittskarakter skal være lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakter skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn kan bli opptatt dersom særlig egnet. Det henvises for øvrig til Forskrift for ph.d. med utfyllende retningslinjer ved DMF.

Tilleggskrav
Kandidater som ikke har helsefaglig bakgrunn må gjennomføre kurs i MFEL1010 "Medisin for ikke-medisinere" eller tilsvarende. Det gjøres oppmerksom på at studiepoengene i emnet ikke gir uttelling i opplæringsdelen.

Krav til prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelsen skal være fullstendig, og skal normalt være på 5-10 sider. I tillegg til forskriftens krav skal det foreligge nødvendige godkjenninger i henhold til gjeldende regelverk (Helseforskningsloven, Personopplysningsloven, mm.) og etiske retningslinjer, samt opplysninger om eventuelle mulige interessekonflikter.

Krav til finansiering:
Ved opptak til et ph.d.-program ved Det medisinske fakultet settes det ikke som absolutt krav at kandidaten har finansiering i doktorgradsutdanningen. Kandidaten må i søknaden redegjøre for finansieringsplan. Kandidater uten finansiering redegjør for gjennomføring uten finansiering. Vurdering av dette vil bli foretatt for hver enkelt kandidat ved opptaket.

Veiledning
Kandidater ved Det medisinske fakultet skal ha minst to veiledere. Hovedveileder har det faglige hovedansvaret for kandidaten. Av prosjektbeskrivelsen skal det framgå hvem som har ansvar for den faglige veiledning innen de ulike tema /metoder prosjektet inneholder. Minst én av veilederne skal være ansatt i vitenskapelig stilling ved NTNU. Veileder skal ha doktorgrad eller tilsvarende faglig kompetanse innenfor fagfeltet, og minst én av veilederne skal ha tidligere erfaring fra eller opplæring i veiledning av ph.d.-kandidater. I søknaden skal det vedlegges en forpliktende uttalelse fra hovedveileder. Det vises til § 7.1 i forskriften.

Residensplikt
Hovedhensikten med residensplikt er at kandidaten skal aktivt delta i et forskingsmiljø ved eller tilknyttet NTNU. Såfremt denne hensikten oppnås kan kandidaten oppfylle residensplikten også utenfor NTNU. Ved oppfyllelse av residensplikten utenfor NTNU, vil det kreves at kandidaten deltar i veileders forskningsmiljø. Redegjørelse for dette i opptakssøknaden vil bli vurdert for hver enkel kandidat.

Deltakelse i aktive forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt
Det er et minimumskrav at kandidaten deltar aktivt i veileders forskningsmiljø. Kandidaten må i opptakssøknaden redegjøre for planlagt deltakelse.

Faglig formidling
Vitenskapelig publisering og presentasjon i nasjonale/internasjonale møter.

Midtveisevaluering     
Halvveis i doktorgradsutdanningen gjennomføres en midtveisevaluering av kandidaten og prosjektet. Midtveisevalueringen gir doktorgradskandidatene mulighet til å få presentert status i arbeidet, få evaluert progresjonen og få konkretisert arbeidet videre.

Opplæringsdelen
Opplæringsdelens formål er å gi innsikt i teorier og metoder som er nødvendig for arbeidet med avhandlingen, men skal også bidra til den generelle faglige skolering som er ønskelig for kandidatens senere virke. Kandidaten skal i søknaden sette opp plan for gjennomføring av opplæringsdelen i samråd med veileder. Det anbefales å fullføre opplæringen tidlig i studiet.

Opplæringsdelen for ph.d. i samfunnsmedisin er normert til 30 studiepoeng (sp) hvorav minimum 20 sp skal være emner på ph.d.-nivå. Inntil 10 sp kan være emner på minimum masternivå.

Obligatoriske emner:
SMED8004 Introduction to research, 5 sp
SMED8005 Communication of research 3 sp                                                                                 Der ph.d.-prosjektet baseres på annen vitenskapelig metode kan relevante alternative kurs godkjennes.

Anbefalte emner:                                                                                                                                 KLMED8004 Medisinsk statistikk del I, 7,5 sp eller tilsvarende basiskurs i statistikk
SMED8002 Epidemiologi II, 7,5 sp eller tilsvarende basiskurs i epidemiologi                       KLMED8005 Medisinsk statistikk del II, 7,5 sp                                                                           SMED8015 Kvalitative forskningsmetoder, 7,5 sp                                                                       Tilsvarende kurs ved andre norske fakulteter

DMF, Studieseksjonen

Besøksadresse
Olav Kyrres g. 9
Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS)

Åpningstider:
0800-1545 (mai-august 0800-1500)
Postadresse
Postboks 8905
NTNU, Det medisinske fakultet
Strategi- og forskningsseksjonen
7491Trondheim