Ph.d.

Medisinsk teknologi

Om programmet

Ph.d.-utdanningen i medisinsk teknologi skal gi faglig og forskningsmessig kompetanse i utvikling og utprøving av nye teknologiske metoder, materialer og utstyr for bruk i medisinsk forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Programmet er beregnet på studenter som har sin forskningsmessige hovedtyngde knyttet til oppdagelse, utvikling og utprøving av nye teknologi, og skal gi studenten kvalifisert veiledning både innen teknologi og aktuelle medisinske anvendelser, og i den grad det er relevant for oppgaven, samfunnsmessige og etiske problemstillinger knyttet til medisinsk teknologi.

Medisinsk teknologi ved NTNU

Ved NTNU finnes det en rekke fagmiljøer som tilbyr ph.d.-studier i medisinsk teknologi. Aktuelle fagområder er blant annet bildediagnostikk og intervensjonsstøtte basert på ultralyd, magnetisk resonans, bioteknologi, optiske metoder, bio- og helseinformatikk, og bio-materialer, samt samfunnsmessige og etiske konsekvenser knyttet til medisinsk teknologi.

Tverrfakultært program og ansvar for opptak

Ph.d.-programmet i medisinsk teknologi er et tverrfakultært ph.d.-program ved NTNU, hvor Det medisinske fakultet (DMF) er vertsfakultet, og IME-fakultetet, NT-fakultetet og Det samfunnsvitenskaplige fakultet deltar. Søknad om opptak til programmet leveres ved kandidatens institutt, og vurderes av programrådet for ph.d. i medisinsk teknologi som gir en innstilling om opptak til det fakultet hvor kandidaten skal tas opp, dvs det fakultet hvor hovedveileder er tilsatt.  Krav til søknaden er beskrevet i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NTNU med eventuelle utfyllende retningslinjer ved kandidatens fakultet/institutt.


 

Tue, 24 Feb 2015 14:02:35 +0100

DMF, Studieseksjonen

Besøksadresse
Olav Kyrres g. 9
Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS)

Åpningstider:
0800-1545 (mai-august 0800-1500)
Postadresse
Postboks 8905
NTNU, Det medisinske fakultet
Strategi- og forskningsseksjonen
7491Trondheim