Doktorgradsutdanning (ph.d.)

En doktorgrad er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge. En ph.d. fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. Undersøkelser viser at personer med doktorgrad har svært høy grad av sysselsetting og de har jobber med høy grad av relevans i forhold til utdannelsen sin. Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber i det private næringslivet.

Finn doktorgradsprogram


Opptak og finansiering

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha finansiering. Første skritt på veien mot en doktorgrad er derfor ofte å følge med på utlyste stipendiatstillinger. Det er naturligvis også mulig å ha andre finansieringskilder enn NTNU, men du må ha mastergrad med god karakter og en finansieringsplan for å kunne få opptak på et ph.d.-program.


Studiets oppbygging

Ph.d.-utdanningen er en ferdig strukturert grad som er normert til tre års fulltidsstudier. Noen stipendiatstillinger inkluderer et fjerde år med pliktarbeid, normalt i form av undervisning, men selve utdanningen er treårig. Utdanningen består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og et selvstendig forskningsarbeid normert til 2,5 år. En ph.d.-utdanning krever stor grad av selvstendighet og gjennomføringsevne. Den avsluttende avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på internasjonalt nivå innen fagområdet.

Doktorgradsutdanningen ved NTNU er internasjonalt rettet, og det er muligheter til å gjennomføre deler av studiet i utlandet, enten i form av lengre forskningsopphold eller ved å avlegge deler av opplæringsdelen i utlandet. Det forventes at du deltar aktivt på internasjonale konferanser og publiserer i internasjonale tidsskrift.


Studiehåndbok 2014-2015 for ph.d.-studiet (pdf)


Dr.philos.-graden

Det er mulig å ta en doktorgrad også utenom den strukturerte ph.d.-utdanningen. Denne graden heter dr.philos. og er et fullstendig selvstendig studium der man først kommer formelt i kontakt med universitetet ved innlevering av avhandlingen.