– Trinndelte kurs 1-4 og kortkurs

Søkere til Norsk for utlendinger deles inn i to hovedkategorier:

  1. Søkere med NTNU-tilknytning:
    Dette gjelder vitenskapelige ansatte, ph.d.-stipendiater, post.doc, internasjonale masterstudenter og utvekslingsstudenter ved NTNU. Ektefeller/samboere av fast vitenskapelige ansatte som får dekt kurskostnader av institutt/fakultet tilhører også denne kategorien.
  2. Søkere uten tilknytning til NTNU:
    Dette er søkere med innvandringsbakgrunn som har oppholdstillatelse i Norge, samt ektefeller/samboere av midlertidig ansatte ved NTNU.  Søkere som tilhører denne kategorien kan ikke søke opptak til trinn 1 eller kortkurs.

Opptakskrav
Alle søkere må ha oppholdstillatelse i Norge og fylle kravene til generell studiekompetanse, med unntak av norsk- og engelskkunnskaper. Søknadene behandles etter opptaks- og rangeringsreglene i §31 Forskrift om opptak til studier ved NTNU

Søkere til trinn 2 må ha bestått trinn 1, Norskprøve 2 fra Folkeuniversitetet eller den nye Norskprøven. Søkere til trinn 4 må ha bestått trinn 3 eller tilsvarende, og rangeres etter karakter. For mer informasjon om de ulike trinnene se her, eller kontakt institutt for språk- og litteratur: norskkurs@hf.ntnu.no

Kursavgift og semesteravgift
Vitenskapelige ansatte (inklusive ph.d.-stipendiater og post.doc.) på opphold av minst 1 års varighet garanteres plass på trinn 1-3, så fremt institutt/fakultet dekker kostnaden til kursplass. Kursavgiften er 3500 kr per trinndelte kurs og 1750 kr for kortkurs. I tillegg må semesteravgiften betales av søkeren selv ved semesterstart. Disse søkerne må legge ved en bekreftelse på at institutt/fakultet vil dekke kostnaden for kursplass. Det samme gjelder ektefeller/samboere av fast ansatte som får dekt kursplass. Ansatte som ikke får dekt kostnaden for kursplass, vil ikke bli tilbudt opptak.

Internasjonale studenter og øvrige søkere konkurrerer om plass etter gjeldende rangeringsregler, og betaler ordinær semesteravgift (gjelder ikke utvekslingsstudenter). 

Dokumentasjon
Følgende dokumentasjon må legges ved for at søknaden skal bli behandlet:

1. For vitenskapelig ansatte (inklusive ph.d. stipendiater og post.doc.)
    ved NTNU:
      a .Arbeidskontrakt fra NTNU
      b. Brev fra fakultet/insitutt som bekrefter at kursavgiften dekkes
2. For internasjonale studenter (masterstudenter/utvekslingsstudenter)
     ved NTNU:
     Skal kun søke via søknadsweb og ikke sende inn følgeskjema
3. For ektefeller/samboere av fast vitenskapelige ansatte ved NTNU:
      a. Vitnemålet fra videregående skole og universitet, både på
          originalspråk og oversettelse til engelsk eller skandinavisk språk
      b. Ektefelles arbeidskontrakt
      c. Vielsesattest
      d. Brev fra ektefelle/samboers fakultet/insitutt som bekrefter at
          kursavgiften dekkes for ektefellen
4. For øvrige søkere:
      a. Gyldig oppholdstillatelse
      b. Kopi av pass
      c. Vitnemålet fra videregående skole og universitet, både på
         originalspråk og oversettelse til engelsk eller skandinavisk språk


Søkere uten norsk personnummer må legge ved kopi av pass. Dokumentasjon på personnummer ettersendes til opptakskontoret.

 

Opptak 
Opptaket til høstsemeseret vil være klart i slutten av juli og opptaket til vårsemesteret i midten av januar. Søkerne får beskjed om resultat av opptaket per e-post.

Søk opptak

Søkere skal søke via Søknadsweb og deretter fylle ut og laste opp følgeskjema sammen med etterspurt dokumentasjon. Utvekslingsstudenter og masterstudenter ved NTNU trenger ikke sende inn følgeskjema, kun registrere søknaden sin på søknadsweb.

Søknadsweb åpner 1. oktober for opptak til høsten 2015.

Søknadsfrister:
1. juni for høstsemesteret
1. november for vårsemesteret

 

Innplasseringstest til videregående norskkurs

Fra høsten 2015 vil søkere til trinn 2 eller 3, som ikke har tatt det forrige trinnet ved NTNU, bli innkalt til en innplasseringstest. Testen er for internt bruk og resultatene publiseres ikke. Innplasseringstesten holdes onsdag 18. november 2015 for vårsemesteret 2016. Søkere som må ta testen får beskjed per e-post ca. 1 uke før testen.

 

Opptakskontoret

Postadresse:
NTNU
Studieavdelingen
Opptakskontoret
7491 Trondheim

Telefon: 73 59 77 00
e-post: opptak@adm.ntnu.no

Kart