Sivilingeniør / Masterprogram 5-årig

Petroleumsfag

– Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i Petroleumsfag gjennomføres på fem år.

1. og 2. år
De to første årene får du et teoretisk fundament i naturvitenskapelige fag, geofag og IT.

3. år
Etter to år velger du studieretning: (1) Petroleumsgeofag, eller (2) Petroleumsteknologi.

4. og 5. år
De to siste årene av programmet skal du altså spesialisere deg innenfor en av fem hovedprofiler/fordypninger. Valget baseres på interesse og hva slags yrke du kan tenke deg.

» Se en oversikt over emner og semester


Hovedprofil:

Petroleumsproduksjon

Petroleumsproduksjon er rettet mot innstrømning fra reservoar til brønn, og strømning til overflate, samt prosessering av olje, gass og vann på overflaten. Brønnkonstruksjon, flerfasestrømning, innstrømning i vertikale og horisontale brønner, formasjonsødeleggelse og brønnproduksjon er viktige elementer.

Forutsetning: Studieretning Petroleumsteknologi


Hovedprofil:

Petroleumsgeofysikk

I geofysikk lærer du de viktigste teknikkene for å påvise olje og gass og for overvåking av reservoarene under produksjon. I dag brukes seismikk til å kartlegge geologiske strukturer i undergrunnen samt å finne ut om porene i bergartene er fylt med olje, gass eller vann. Elektromagnetiske metoder blir også brukt til å skille mellom olje/gass og vann. Ved å repetere seismiske undersøkelser kan en kartlegge hvordan et reservoar blir drenert og på bakgrunn av slike kart kan en bore brønner inn i deler av reservoaret som ellers ikke ville blitt produsert. Petroleumsgeofysikere arbeider både med leting etter og produksjon av olje og gass.

Forutsetning: Studieretning Petroleumsgeofag


Hovedprofil:

Boreteknologi

I boreteknologi undervises det i hvordan av brønner for produksjon og injeksjon etableres. Fagområdet har viktige innslag av maskinfag, bergmekanikk og hydraulikk. Retningskontroll under boring, planlegging av brønnbaner og analyse av krefter som virker på borestreng og foringsrør er viktige elementer.

Forutsetning: Studieretning Petroleumsteknologi


Hovedprofil:

Petroleumsgeologi

I petroleumsgeologi lærer du om alle de geologiske forutsetninger som skal til for at olje og gass dannes i jordskorpa og hvordan disse ressursene akkumuleres i feller. Du lærer også om hvordan de bergartene hvor oljen finnes er dannet og hvilke egenskaper disse bergartene må ha. Metoder for å finne ut om det har vært dannet hydrokarboner (bassenganalyse) og utforske egenskapene til reservoaret, er også viktig i petroleumsgeologi.

Forutsetning: Studieretning Petroleumsgeofag


Hovedprofil:

Reservoarteknologi og petrofysikk

Reservoarteknikk omfatter beskrivelse av bergarts- og fluidegenskaper, samt planlegging og optimalisering av utvinning av olje og gass ved hjelp av numeriske modeller. Her vil du lære om laboratoriemålinger knyttet til strømning av olje, gass og vann i bergartsprøver, analyser for å bestemme faseopptreden av hydrokarbonsystemer og injeksjonsfluider, tolkning av trykktester i oljebrønner, samt numerisk modellering av fluidstrøm i poresystemene (mikroskala) og i reservoaret (makroskala).

Forutsetning: Studieretning Petroleumsteknologi

Hovedprofiler / fordypninger

  • Boreteknologi
  • Petroleumsgeofysikk
  • Petroleumsgeologi
  • Petroleumsproduksjon
  • Reservoarteknologi og petrofysikk

Hovedprofilen består av obligatoriske og valgbare geofaglige/teknologiske og ikke-teknologiske emner i tredje og det fjerde studieåret. I det femte året skal du i tillegg til fordypningsemner og prosjekt skrive en masteroppgave.

Matematikk, Foto: OLF/Anne Lise Norheim
Matematikk.Foto: OLF -Anne Lise Norheim