Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap - smerte og palliasjon

– Søk opptak

Søknadsfrist

Det er opptak for master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon i høstsemesteret, med studiestart i midten av august. Søknadsfristen er 15. april. Hvis du har utenlandsk utdanning fra et land utenfor Norden, ber vi imidlertid om at du søker innen 1. mars. Søknaden sendes elektronisk på SøknadsWeb (åpner ca. 1. februar). Se boksen i høyremenyen for mer informasjon.

Søkere som er i jobb oppfordres til å avklare behov for fri/permisjon fra stillingen sin med arbeidsgiver. Dette bør gjøres i god tid, slik at du har anledning til å møte til studiestart i august og til obligatorisk undervisning.

Praktisk informasjon om hvordan du søker

Opptakskrav

Studieretningen i smerte og palliasjon er et tverrfaglig studietilbud til søkere med bachelorgrad innen sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi og vernepleie, eller fullført profesjonsstudium i medisin eller psykologi. Søkere med bachelorgrad i sosialfag eller masterutdanning innen klinisk ernæringsfysiologi (5-årig) og farmasi (3-2) kan tas opp etter individuell vurdering. Arbeidserfaring fra klinisk praksis er en fordel for gjennomføring av studiet.

Karakterkrav

Ved opptak til master i klinisk helsevitenskap er det innført karakterkrav. For å være kvalifisert, må de som søker ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre i den fordypningen som danner grunnlaget for opptak. En gjennomsnittskarakter på C er imidlertid ingen garanti for opptak. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil de kvalifiserte søkerne bli rangert etter de gjeldende rangeringsreglene.

Rangeringsregler

Kvalifiserte søkere med og uten karakter i bachelorgraden / grunnutdanningen fordeles i to grupper og konkurrerer om det antall plasser som tilsvarer gruppens andel av søkermassen. Søkerne rangeres deretter etter disse rangeringsreglene:

  1. Vektet gjennomsnittskarakter i bachelorgrad / grunnutdanning (180 studiepoeng)
  2. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter tall-/bokstavkarakterer ut over 180 studiepoeng, med minimum 30 studiepoeng og maksimum 60 studiepoeng. Ved karakterlikhet legges antall studiepoeng ut over 30 og inntil 60 studiepoeng til grunn.
  3. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter relevant arbeidserfaring etter avsluttet grunnutdanning, maksimum 10 år.
  4. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter loddtrekning.

For søkere uten karakter i grunnutdanningen gjelder ikke punkt 1.