Sivilingeniør/Masterprogram 2-årig, Trondheim

Materialteknologi

– Søk opptak

Studenter til det toårige masterprogrammet taes opp på grunnlag av fullført ingeniør- eller bachelorutdanning fra statlige ingeniørhøgskoler.

Opptakskrav

Søkeren må minst ha bestått eksamen i fagene Matematiske metoder I, II og III (eller tilsvarende) + statistikk i ingeniørutdanningen, minimum 30 studiepoeng matematikk og statistikk fra ingeniørhøgskolen.

Søkere som ikke tilfredsstiller kravet i matematikk og statistikk henvises til å konkurrere om opptak til 1. årskurs i det 5-årige studieprogrammet, det vil si søke opptak via Samordna opptak.

Opptak på grunnlag av annen tilsvarende utdanning
Søkere med annen likeverdig utdanning innen teknologi og naturvitenskap, for eksempel bachelorgrad fra universitetet, må ha fullført følgende matematisk-naturvitenskapelige emner som forutsettes for å få graden master i teknologi/sivilingeniør:

 • Matematikk 1, 2, 3 og 4
 • Statistikk
 • Fysikk
 • Informasjonsteknologi, grunnkurs

Hvordan søke opptak

Søk opptak

Søk opptak via Søknadsweb innen 15. april. Har du utenlandsk utdanning, vil søke om tidlig svar på opptaket eller skal søke til våre internasjonale masterprogram er fristen 1. mars. Du kan endre rekkefølgen på studieprogrammene du har registrert frem til 1. juli. Når du har registrert søknaden vil du motta en kvitteringsmelding per e-post.

 

  Du må laste opp dokumentasjon på ditt opptaksgrunnlag til Søknadsweb. Dokumentasjonen skal lastes opp senest 2 uker etter at du har søkt. Dette gjør du under Mine søknader -> Mine dokumenter.
 

Du får svar på søknaden per e-post 17. juli. Du må registrere svaret ditt via Søknadsweb innen 22. juli.
 

Spørsmål

Kanskje du finner svar på ditt spørsmål her: Ofte stilte spørsmål

Ta kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta ellers kontakt med Opptakskontoret per telefon 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.

Opplasting

Opplasting av dokumenter

Du kan laste opp dokumenter under Mine søknader > Mine dokumenter på Søknadsweb. Vi ber om at du laster opp ulike vedlegg hver for seg, og at du gir opplastede filer hensiktsmessige navn. Dokumentene må være lesbare, og fortrinnsvis i pdf-format.

Du må laste opp følgende dokumenter:

 • Vitnemål, alle sider
 • Utdanningsplan (skal lastes opp om du fullfører utdanningen vår 2015 og ikke har bachelorvitnemål når du søker).
 • Øvrige karakterutskrifter

Du kan gjerne ta en printscreen av utdanningsplanen og laste opp denne til Søknadsweb.

Om du ikke har norsk videregående skole, så vil du også måtte laste opp dokumentasjon av nødvendige norsk- og engelskkunnskaper.

Frister for opplasting av dokumentasjon

 • Har du søkt om tidlig opptak, eller har utenlandsk utdanning så er fristen for opplasting av dokumentasjon 10. mars.
 • Øvrige søkere har frist til 25. april med å laste opp sin dokumentasjon.
 • Avslutter du din bachelorgrad våren 2016, så er fristen for opplasting 1. juli, men du må huske å laste opp karakterutskrift og utdanningsplan innen 10. mars / 25.april.

De dokumenter du ser under 'Mine dokumenter' har vi tilgang til. Ikke last opp dokumenter som allerede ligger der på nytt.


Dokumentasjon av utdanning

Fullført og bestått bachelorgrad (eller tilsvarende grad) dokumenteres med  vitnemål med oversikt over alle emnene som inngår i graden. Alle sidene av vitnemålet må lastes opp. NB! Karakterutskrift alene er ikke godkjent dokumentasjon av fullført og bestått bachelorgrad.

Hvis du ikke mottar endelig vitnemål innen ettersendingsfristen må du laste opp en bekreftelse fra lærestedet ditt om at du oppfyller kravene til bachelorgrad, sammen med en fullstendig karakterutskrift. Endelig vitnemål må lastes opp når du mottar det.

Har du utdanning fra utlandet må du laste opp endelig vitnemål og karakterutskrift på originalspråket, i tillegg til en offisiell oversettelse hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk. Bekreftelse på grad uten endelig vitnemål og karakterutskrift, godkjennes ikke.Se også informasjon om språkkrav. 


Mangler ved søknaden

Opptakskontoret etterlyser dokumentasjon hvis det er mangler ved søknaden din.

Vi kontakter deg på e-postadressen du har oppgitt i Søknadsweb. Det er derfor viktig at du sjekker e-post jenvlig i søknadsperioden, og at du forsikrer deg om at e-postadressen du har oppgitt er riktig.

Dokumentasjonskontroll

NTNU vil foreta kontroll av opplastede dokumenter, og originaldokumentasjon må forevises ved forespørsel. Søkere som ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon vil fratas retten til å studere.

Utenlandsk utdanning

Har du utdanning fra utlandet må du laste opp vitnemål og karakterutskrift på originalspråket. Hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk, må du i tillegg laste opp en offisiell oversettelse. Begge sider av tosidige dokumenter må lastes opp.


Rett fra lærestedet

Fra noen land, blant annet USA og Canada, krever vi at originaldokumentasjon av høyere utdanning sendes til NTNU direkte fra lærestedet. Her finner du oversikt over hvilke land dette gjelder. Hvis du har utdanning fra et av disse landene må du kontakte lærestedert ditt og be om at vitnemål og karakterutskrift sendes direkte til NTNU. 

Bestill dokumentasjon fra lærestedet ditt så tidlig som mulig. Opptakskontoret må ha mottatt originaldokumentasjon fra lærestedet innen 1. juli. Merk at du også må også laste opp midlertidig dokumentasjon av utdanning til Søknadsweb sammen med følgeskjema.  


Språkkrav

Norske masterprogram har både norsk- og engelskkrav. Internasjonale masterprogram har kun krav til engelsk. Har du fullført norsk eller nordisk videregående, dekker du språkkravene med vitnemål fra videregående skole. Hvis du ikke har utdanning fra Norden, må du dokumentere tilstrekkelige språkkunnskaper. Her finner du informasjon om krav til norsk og engelsk for opptak til studier ved NTNU.


Dokumentasjonskontroll

Hvis du får opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning må du fremvise original dokumentasjon ved semesterstart. Søkere som ikke kan fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon av opptaksgrunnlag vil fratas retten til å studere.

Tidlig opptak

Hvis du trenger tidlig svar på søknaden kan du søke om tidlig opptak på Søknadsweb innen 1. mars. For å vurderes for tidlig opptak må du være kvalifisert for opptak innen du søker. 

På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon som skal legges til grunn for behandlingen av søknaden din lastes opp innen 10. mars. Du kan ikke ettersende dokumentasjon hvis du skal søke om tidlig opptak.

Det er ikke mulig å få tidlig opptak hvis du tar utdanning eller språktest våren 2014 som du trenger for å kvalifisere for opptak.  For å vurderes for tidlig opptak må du dokumentere minst ett av kriteriene under

 • du er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon
 • du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten
 • du må flytte med familie på grunn av jobb, barnehageplass eller skolebytte
 • du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi)


Dokumentasjon

Du kan dokumentere grunnlag for tidlig opptak på følgende måte

 • attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon eller tilsettingsbrev sammen med siste måneds lønnsslipp
 • attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet
 • bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn eller for søker og ektefelle/samboer
 • attest fra sakkyndig (for eksempel lege)


Svar på søknad om tidlig opptak

Svar på søknad om tidlig opptak sendes ut per e-post omkring 20. mai. For å beholde studieplassen må du takke ja til tilbudet du får i hovedopptaket 17. juli innen svarfristen 22. juli.

Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig opptak vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket. 

Rangering

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er plass til, rangeres søkerne etter følgende regler:

1. Gjennomsnittskarakterer for alle karakterer på vitnemål fra ingeniørutdanningen. Alle karakterer i matematikk- og statistikkemner vektes dobbelt i utregningen av gjennomsnittskarakter.

2. Alder, der eldste rangeres først. Selv om opptak innvilges, kan man ikke regne med å få innvilget ønsket studieretning, da det ved enkelte studieretninger er stor konkurranse om plassene. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til de enkelte fakultetene.

Hvis du har utdanning fra et utenlandsk lærested kan du ikke poengberegnes, og må rangeres etter en skjønnsmessig vurdering.

Beregning av konkurransepoeng for søkere med ingeniørutdanning

Følgende metode for konvertering og rangering benyttes:

1. Bokstavkarakterene erstattes med tallekvivalenter etter følgende skala:

A=5, B=4, C=3, D=2, E=1

2. Karakterene multipliseres med antall studiepoeng:
Karakter x studiepoeng = karakterpoeng.
Matematikk- og statistikkemner skal vektes dobbelt.

3. Karakterpoengene summeres og deles med det totale antall studiepoeng som inngår i utregningen. Emner som er vurdert med bestått og ikke med karakter, skal ikke inngå som del av utregningen. Det beregnes en snittkarakter (konkurransepoeng) med én desimal.

For søkere som har gammel ingeniørutdanning med tallkarakterer, må karakterene først konverteres til bokstavkarakterer etter følgende tabell før karaktersnittet kan regnes ut:

1,00 - 1,74 = A
1,75 - 2,24 = B
2,25 - 2,74 = C
2,75 - 3,24 = D
3,25 - 4,24 = E
4,25 - 6,00 = F

Klage på karakter

Hvis du klager på en karakter som inngår i opptaksgrunnlaget må du selv informere Opptakskontoret når ny sensur foreligger.  Merk at ny vurdering etter klage legges til grunn i saksbehandlingen fra og med dato ny dokumentasjon foreligger.


Forskrifter

Regler for rangering av søkere ved opptak til toårig mastergrad er beskrevet § 7 i Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Beregning av gjennomsnittskarakter er beskrevet § 40 i Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søkere med Bachelorgrad i ingeniørfag

Ingeniører med treårig
utdanning kan søke direkte
til NTNU for toårig
masterpåbygging på eget
skjema >>

Logg deg inn på søknadsweb

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Sivilingeniør/Master 2-årig
Studieprogramkode: MIMT
Studiepoeng: 120
Adgangsbegrensning: Ja.
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonens gyldighet :
Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2015-2016.