Master, 2-årig

Master i funksjonshemming og samfunn

– Opptak

 

Master i funksjonhemming og samfunn tar opp studenter med fullført bachelorgrad eller tilsvarende innenfor en helse- og sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning, eller med en samfunnsvitenskapelig grad. Personer med annen bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering, men må i så fall ha relevant praksis av minst to års varighet.

Det er opptak én gang i året. Ved søknad brukes Søknadsweb og søknadsfristen er 15. april. Studiet ligger under Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

Opptakskrav
Opptakskrav til programmet er fullført 3-årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning (f.eks sykepleie, ergoterapi, vernepleie, fysioterapi, sosionom, barnevernspedagog, spesialpedagog eller tolk for døve, døvblinde og døvblitte), eller en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad (el.l.). Personer med annen cand.mag. eller bachelorgrad kan tas opp etter en individuell vurdering, men må i så fall dokumentere minimum to års relevant yrkeserfaring.

Karakterkrav

Ved opptak til mastergraden i funksjonshemming og samfunn er det innført karaktergrense. Alle som tas opp, må minst ha en gjennomsnittskarakter på C (eller tilsvarende) i fordypningen (eventuelt annet opptaksgrunnlag). Mastergraden er adgangsbegrenset og tar opp et begrenset antall studenter.Vi kan ha mange søkere og en gjennomsnittskarakter på C er derfor ingen garanti for opptak.

B-garanti

Alle søkere med en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet.

 

Rangeringsregler

Søkere med og uten karakter i cand.mag.-/bachelorgrad eller tilsvarende, fordeles i to grupper og konkurrerer om det antall plasser som tilsvarer gruppens andel av søkermassen. Søkerne rangeres deretter etter disse rangeringsreglene (for søkere uten karakter i cand.mag.-/bachelorgrad eller tilsvarende, gjelder ikke punkt 1):
 1. Vektet snittkarakter av grunnutdanning/mellomfag eller fordypning i samfunnsvitenskapelig cand.mag.-/bachelorgrad.
 2. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter antall studiepoeng utover grunnutdanningen, maksimum 120 studiepoeng.
 3. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter relevant arbeidserfaring etter endt grunnutdanning, maksimum 3 år. Med forbehold om endring.
 4. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter loddtrekning.

Rangeringsreglene vedtatt av Rektor 07.12.2005


Hvordan søke opptak

Søk opptak

 1. Det er opptak til enkelte studieprogram vår 2016, med søknadsfrist 15. november. For opptak til høst 2016 er ordinær søknadsfrist 15. april. (Har du utenlandsk utdanning, vil søke om tidlig svar på opptaket eller skal søke til våre internasjonale masterprogram så er fristen 1. mars for søknad til høst 2016). Når du har registrert søknaden, vil du motta en kvitteringsmelding per e-post. Registrer søknad på Søknadsweb.
 2. Innen 2 uker etter at du har registrert din søknad må du laste opp dokumentasjon på utdanning. Du skal laste opp vitnemål, karakterutskrift og utdanningsplan til Søknadsweb. Dette gjør du under Mine søknader -> Mine dokumenter.
 3. Du får svar på søknaden per e-post 16. juli. Du må registrere svaret ditt via Søknadsweb innen 22. juli.

Spørsmål?

Kanskje du finner svar på ditt spørsmål her: Ofte stilte spørsmål

Ta kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta ellers kontakt med Opptakskontoret per telefon 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no.

 

Opplasting av dokumenter

Opplasting av dokumenter

Du kan laste opp dokumenter under Mine søknader > Mine dokumenter på Søknadsweb. Vi ber om at du laster opp ulike vedlegg hver for seg, og at du gir opplastede filer hensiktsmessige navn. Dokumentene må være lesbare, og fortrinnsvis i pdf-format.

Du må laste opp følgende dokumenter:

 • Vitnemål, alle sider
 • Utdanningsplan (skal lastes opp om du fullfører utdanningen vår 2016 og ikke har bachelorvitnemål når du søker).
 • Øvrige karakterutskrifter

Du kan gjerne ta en printscreen av utdanningsplanen og laste opp denne til Søknadsweb.

Om du ikke har norsk videregående skole, så vil du også måtte laste opp dokumentasjon av nødvendige norsk- og engelskkunnskaper.

De dokumenter du ser under 'Mine dokumenter' har vi tilgang til. Ikke last opp dokumenter som allerede ligger der på nytt.

Frister for opplasting av dokumentasjon

 • Har du søkt om tidlig opptak, eller har utenlandsk utdanning så er fristen for opplasting av dokumentasjon 10. mars.
 • Øvrige søkere har frist til 25. april med å laste opp sin dokumentasjon.
 • Avslutter du din bachelorgrad våren 2016, så er fristen for opplasting 1. juli, men du må huske å laste opp karakterutskrift og utdanningsplan innen 10. mars / 25.april.

 

Du trenger ikke å laste opp karakterutskrift eller vitnemål for utdanning som er avlagt ved NTNU.


Dokumentasjon av bachelorgrad

Fullført og bestått bachelorgrad (eller tilsvarende grad) dokumenteres med  vitnemål med oversikt over alle emnene som inngår i graden. Alle sidene av vitnemålet må lastes opp. NB! Karakterutskrift alene er ikke godkjent dokumentasjon av fullført og bestått bachelorgrad.

Hvis du ikke mottar endelig vitnemål innen ettersendingsfristen må du laste opp en bekreftelse fra lærestedet ditt om at du oppfyller kravene til bachelorgrad, sammen med en fullstendig karakterutskrift. Endelig vitnemål må lastes opp når du mottar det.

Har du utdanning fra utlandet må du laste opp endelig vitnemål og karakterutskrift på originalspråket, i tillegg til en offisiell oversettelse hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk. Bekreftelse på grad uten endelig vitnemål og karakterutskrift, godkjennes ikke. Se også informasjon om språkkrav. 


Mangler ved søknaden

Opptakskontoret etterlyser dokumentasjon hvis det er mangler ved søknaden din.

Vi kontakter deg på e-postadressen du har oppgitt i Søknadsweb. Det er derfor viktig at du sjekker e-post jenvlig i søknadsperioden, og at du forsikrer deg om at e-postadressen du har oppgitt er riktig.

 


Dokumentasjonskontroll

NTNU vil foreta kontroll av opplastede dokumenter, og originaldokumentasjon må forevises ved forespørsel. Søkere som ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon vil fratas retten til å studere.

Utenlandsk utdanning

Utenlandsk utdanning

Har du utdanning fra utlandet må du laste opp vitnemål og karakterutskrift på originalspråket. Hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk, må du i tillegg laste opp en offisiell oversettelse. Begge sider av tosidige dokumenter må lastes opp.


Rett fra lærestedet

Fra noen land, blant annet USA og Canada, krever vi at originaldokumentasjon av høyere utdanning sendes til NTNU direkte fra lærestedet. Her finner du oversikt over hvilke land dette gjelder. Hvis du har utdanning fra et av disse landene må du kontakte lærestedet ditt og be om at vitnemål og karakterutskrift sendes direkte til NTNU. 

Bestill dokumentasjon fra lærestedet ditt så tidlig som mulig. Opptakskontoret må ha mottatt originaldokumentasjon fra lærestedet innen 1. juli. Merk at du også må laste opp midlertidig dokumentasjon av utdanning til Søknadsweb.  


Språkkrav

Norske masterprogram har både norsk- og engelskkrav. Internasjonale masterprogram har kun krav til engelsk. Har du fullført norsk eller nordisk videregående, dekker du språkkravene med vitnemål fra videregående skole. Hvis du ikke har utdanning fra Norden, må du dokumentere tilstrekkelige språkkunnskaper. Her finner du informasjon om krav til norsk og engelsk for opptak til studier ved NTNU.


Dokumentasjonskontroll

Hvis du får opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning må du fremvise original dokumentasjon ved semesterstart. Søkere som ikke kan fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon av opptaksgrunnlag vil fratas retten til å studere.

Tidlig opptak

Tidlig opptak

Hvis du trenger tidlig svar på søknaden kan du søke om tidlig opptak på Søknadsweb innen 1. mars. For å vurderes for tidlig opptak må du være kvalifisert for opptak innen du søker. 

På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon som skal legges til grunn for behandlingen av søknaden din lastes opp innen 10. mars. Du kan ikke ettersende dokumentasjon hvis du skal søke om tidlig opptak.

Det er ikke mulig å få tidlig opptak hvis du tar utdanning eller språktest våren 2016 som du trenger for å kvalifisere for opptak.  For å vurderes for tidlig opptak må du dokumentere minst ett av kriteriene under

 • du er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon
 • du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten
 • du må flytte med familie på grunn av jobb, barnehageplass eller skolebytte
 • du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi)


Dokumentasjon

Du kan dokumentere grunnlag for tidlig opptak på følgende måte

 • attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon eller tilsettingsbrev sammen med siste måneds lønnsslipp
 • attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet
 • bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn eller for søker og ektefelle/samboer
 • attest fra sakkyndig (for eksempel lege)


Svar på søknad om tidlig opptak

Svar på søknad om tidlig opptak sendes ut per e-post omkring 20. mai. For å beholde studieplassen må du takke ja til tilbudet du får i hovedopptaket 16. juli innen svarfristen 22. juli.

Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig opptak vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket. 

Rangering

Du rangeres på grunnlag av karakterene fra utdanningen som kvalifiserer for opptak. Emner som vurderes med bestått / ikke bestått inkluderes ikke i beregningen av gjennomsnittskarakter. Dersom du kan poengberegnes på flere måter, velges den måten som gir best uttelling.

Ved poenglikhet rangeres søkere på totalt antall dokumenterte studiepoeng, der søkere med flest studiepoeng rangeres først.

Hvis du har utdanning fra et utenlandsk lærested kan du ikke poengberegnes, og må rangeres etter en skjønnsmessig vurdering. Utenlandsk utdanning som er del fordypningen i en norsk bachelorgrad inngår ikke i rangeringsgrunnlaget. Dette gjelder så fremt emnene fra utlandet utgjør halvparten eller mindre av fordypningen.

Beregning av gjennomsnittskarakter

For å beregne gjennomsnittskarakter skal hver bokstavkarakter for de aktuelle emnene erstattes av en tallekvivalent, der A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1. Tallekvivalenten skal multipliseres med emnets studiepoeng, og verdiene legges sammen for emnene som inngår. Summen deles på totalt antall studiepoeng som inngår i samlingen av aktuelle emner. Tallet regnes ut med én desimal.

Noen masterprogram krever at du har gjennomsnittskarakter C eller bedre i opptaksgrunnlaget for å kvalifisere for opptak. Ved omregning fra tall til bokstaver rundes verdien av til nærmeste heltall. Søkere som har gjennomsnittskarakter 2,5 eller bedre (regnet ut som beskrevet over) oppfyller kravet til gjennomsnittskarakter C eller bedre.

Tallkarakterer fra eldre utdanning avlagt før Kvalitetsreformen konverteres etter tabellene under (der 1 var beste karakter, og 4 var laveste ståkarakter). 

Realfaglige utdanninger Andre utdanninger
Rangering
1,00 - 1,79 = A     1,0 - 2,2 = A
1,80 - 2,49 = B    2,3 - 2,5 = B
2,50 - 2,99 = C   2,6 - 2,7 = C
3,00 - 3,49 = D   2,8 - 3,0 = D
3,50 - 4,00 = E     3,1 - 4,0 = E

Klage på karakter

Hvis du klager på en karakter som inngår i opptaksgrunnlaget må du selv informere Opptakskontoret når ny sensur foreligger. Hvis du har utdanning fra andre læresteder enn NTNU må du sende inn ny karakterutskrift. Merk at ny vurdering etter klage legges til grunn i saksbehandlingen fra og med dato ny dokumentasjon foreligger.

Forskrifter

Regler for rangering av søkere ved opptak til toårig mastergrad er beskrevet § 7 i Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Beregning av gjennomsnittskarakter er beskrevet § 40 i Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Kontaktinformasjon for ISH

Telefon:
(+47) 73 59 19 30
Faks:
(+47) 73 59 18 85
Epost:
ish@svt.ntnu.no
Hjemmeside:
http://www.ntnu.no/ish
Besøksadresse:

Bygg 11, nivå 5, Dragvoll

Postadresse:

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
7491 Trondheim