Masterprogram, 2-årig

Funksjonshemming og samfunn

– Søk opptak

Master i funksjonhemming og samfunn tar opp studenter med fullført bachelorgrad eller tilsvarende innenfor en helse- og sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning, eller med en samfunnsvitenskapelig grad. Personer med annen bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering, men må i så fall ha relevant praksis av minst to års varighet.

Det er opptak én gang i året. Ved søknad brukes Søknadsweb og søknadsfristen er 15. april. Studiet ligger under Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

Opptakskrav

Opptakskrav til programmet er fullført 3-årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning (f.eks sykepleie, ergoterapi, vernepleie, fysioterapi, sosionom, barnevernspedagog, spesialpedagog eller tolk for døve, døvblinde og døvblitte), eller en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad (el.l.). Personer med annen cand.mag. eller bachelorgrad kan tas opp etter en individuell vurdering, men må i så fall dokumentere minimum to års relevant yrkeserfaring.

Karakterkrav

Ved opptak til mastergraden i funksjonshemming og samfunn er det innført karaktergrense. Alle som tas opp, må minst ha en gjennomsnittskarakter på C (eller tilsvarende) i fordypningen (eventuelt annet opptaksgrunnlag). Mastergraden er adgangsbegrenset og tar opp et begrenset antall studenter.Vi kan ha mange søkere og en gjennomsnittskarakter på C er derfor ingen garanti for opptak.

B-garanti

Alle søkere med en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet.

Rangeringsregler

Søkere med og uten karakter i cand.mag.-/bachelorgrad eller tilsvarende, fordeles i to grupper og konkurrerer om det antall plasser som tilsvarer gruppens andel av søkermassen. Søkerne rangeres deretter etter disse rangeringsreglene (for søkere uten karakter i cand.mag.-/bachelorgrad eller tilsvarende, gjelder ikke punkt 1):
 1. Vektet snittkarakter av grunnutdanning/mellomfag eller fordypning i samfunnsvitenskapelig cand.mag.-/bachelorgrad.
 2. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter antall studiepoeng utover grunnutdanningen, maksimum 120 studiepoeng.
 3. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter relevant arbeidserfaring etter endt grunnutdanning, maksimum 3 år. Med forbehold om endring.
 4. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter loddtrekning.

Rangeringsreglene vedtatt av Rektor 07.12.2005


Hvordan søke opptak

Søk opptak

 1. SØKNAD: Søknadsfrist  er 15. april. Har du utenlandsk utdanning, eller vil søke om tidlig svar på opptaket, er fristen 1. mars. Internasjonale masterprogram har egne søknadsfrister. Når du har registrert søknaden, vil du motta en kvitteringsmelding per e-post. Du kan registrere søknad i Søknadsweb fra 1. februar.
 2. DOKUMENTASJON: Så snart som mulig etter at du har søkt, må du laste opp dokumentasjon på din utdanning. Utdanning fra NTNU trenger du ikke å legge ved (unntaket er utdanning du har fått innpasset). Har du utdanning fra andre lærested må du laste opp vitnemål, karakterutskrift og utdanningsplan til Søknadsweb. Dette gjør du under Mine dokumenter, og det må du gjøre selv om du godkjenner resultatutveksling fra annen ekstern norsk institusjon. 
 3. SVAR Du får svar på søknaden per e-post ca. 14. juli. Du må registrere svaret ditt via Søknadsweb innen 20. juli. 

Spørsmål?

Kanskje du finner svar på ditt spørsmål her: Ofte stilte spørsmål

Ta kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta ellers kontakt med Opptakskontoret per telefon 73 59 77 00 eller per e-post opptak@ntnu.no.

 

Opplasting av dokumenter

Du trenger ikke å laste opp karakterutskrift eller vitnemål for utdanning som er avlagt ved NTNU.

Du kan laste opp dokumenter under "Mine dokumenter" på Søknadsweb. Vi ber om at du laster opp ulike vedlegg hver for seg, og at du gir opplastede filer hensiktsmessige navn. Dokumentene må være lesbare, og fortrinnsvis i pdf-format. Du må laste opp dokumentasjon selv om du godkjenner resultatutveksling fra annen ekstern norsk institusjon.

Du må laste opp følgende dokumenter:

 • Vitnemål, alle sider
 • Utdanningsplan skal lastes opp om du fullfører utdanningen vår 2017 og ikke har bachelorvitnemål når du søker. Alle avlagte og planlagte emner må vises i tillegg til logo/navn på lærested
 • Øvrige karakterutskrifter
 • Har du ekstern utdanning, må du laste opp Studieplanen din, eller angi URL for den i merknadsfeltet i Søknadsweb

Om du ikke har norsk videregående skole, må du også laste opp dokumentasjon av nødvendige norsk- og engelskkunnskaper.

De dokumenter du ser under 'Mine dokumenter', har vi tilgang til. Ikke last opp dokumenter som allerede ligger der på nytt.

Frister for opplasting av dokumentasjon

 • Har du søkt om tidlig opptak, eller har utenlandsk utdanning, er fristen for opplasting av dokumentasjon 10. mars
 • Øvrige søkere har frist til 25. april med å laste opp sin dokumentasjon
 • Avslutter du din bachelorgrad våren 2017, er fristen for opplasting 1. juli, men du må huske å laste opp karakterutskrift og utdanningsplan innen 10. mars / 25. april

 


Dokumentasjon av bachelorgrad

Fullført og bestått bachelorgrad (eller tilsvarende grad) dokumenteres med  vitnemål med oversikt over alle emnene som inngår i graden. Alle sidene av vitnemålet må lastes opp. NB! Karakterutskrift alene er ikke godkjent dokumentasjon av fullført og bestått bachelorgrad.

Hvis du ikke mottar endelig vitnemål innen ettersendingsfristen, må du laste opp en bekreftelse fra lærestedet ditt om at du oppfyller kravene til bachelorgrad, sammen med en fullstendig karakterutskrift. Endelig vitnemål må lastes opp når du mottar det.

Har du utdanning fra utlandet, må du laste opp endelig vitnemål og karakterutskrift på originalspråket, i tillegg til en offisiell oversettelse hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk. Bekreftelse på grad uten endelig vitnemål og karakterutskrift, godkjennes ikke. Se også informasjon om språkkrav


Mangler ved søknaden

Opptakskontoret etterlyser dokumentasjon hvis det er mangler ved søknaden din.

Vi kontakter deg på e-postadressen du har oppgitt i Søknadsweb. Det er derfor viktig at du sjekker e-post jevnlig i søknadsperioden, og at du forsikrer deg om at e-postadressen du har oppgitt er riktig.

 

Dokumentasjonskontroll

NTNU vil foreta kontroll av opplastede dokumenter etter studiestart, og originaldokumentasjon må forevises ved forespørsel. Søkere som ikke kan fremvise godkjent dokumentasjon kan fratas retten til å studere.

Utenlandsk utdanning

Har du utdanning fra utlandet, må du laste opp vitnemål og karakterutskrift på originalspråket. Hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk, må du i tillegg laste opp en offisiell oversettelse. Begge sider av tosidige dokumenter må lastes opp.


Dokumentasjon rett fra lærestedet

Fra noen land, blant annet USA og Canada, krever vi at originaldokumentasjon av høyere utdanning sendes til NTNU direkte fra lærestedet. Her finner du oversikt over hvilke land dette gjelder. Hvis du har utdanning fra et av disse landene, må du kontakte lærestedet ditt og be om at vitnemål og karakterutskrift sendes direkte til NTNU. 

Bestill dokumentasjon fra lærestedet ditt så tidlig som mulig. Opptakskontoret må ha mottatt originaldokumentasjon fra lærestedet innen 1. juli. Merk at du også må laste opp midlertidig dokumentasjon av utdanning til Søknadsweb.  Originaldokumentasjon sendes til: NTNU, Opptakskontoret Gløshaugen, 7491 Trondheim.


Språkkrav

Norske masterprogram har både norsk- og engelskkrav. Internasjonale masterprogram har kun krav til engelsk. Har du fullført norsk eller nordisk videregående, dekker du språkkravene med vitnemål fra videregående skole. Hvis du ikke har utdanning fra Norden, må du dokumentere tilstrekkelige språkkunnskaper. Her finner du informasjon om krav til norsk og engelsk for opptak til studier ved NTNU.


Dokumentasjonskontroll

Hvis du får opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning må du fremvise original dokumentasjon ved semesterstart. Du vil få beskjed fra Opptakskontoret når du skal fremvise dokumentasjonen. Søkere som ikke kan fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon av opptaksgrunnlag kan fratas retten til å studere.

Tidlig opptak

Hvis du trenger tidlig svar på søknaden, kan du søke om tidlig opptak på Søknadsweb innen 1. mars. For å vurderes for tidlig opptak må du være kvalifisert for opptak innen du søker. 

På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon som skal legges til grunn for behandlingen av søknaden din lastes opp innen 10. mars. Du kan ikke ettersende dokumentasjon hvis du skal søke om tidlig opptak.

Det er ikke mulig å få tidlig opptak hvis du tar utdanning eller språktest våren 2017, som du trenger for å kvalifisere for opptak. For å vurderes for tidlig opptak må du dokumentere minst ett av kriteriene under:

 • Du er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon
 • Du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten
 • Du må flytte med familie på grunn av jobb, barnehageplass eller skolebytte
 • Du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi)


Dokumentasjon

Du kan dokumentere grunnlag for tidlig opptak på følgende måte:

 • Attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon, eller tilsettingsbrev sammen med siste måneds lønnsslipp
 • Attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet
 • Bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn, eller for søker og ektefelle/samboer
 • Attest fra sakkyndig (for eksempel lege)


Svar på søknad om tidlig opptak

Svar på søknad om tidlig opptak sendes ut per e-post omkring 20. mai. For å beholde studieplassen må du takke ja til tilbudet du får i hovedopptaket ca 14. juli innen svarfristen 20. juli.

Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig opptak, vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket. 

Rangering

For opptak til studieåret 2017/2018 vil de lokale forskriftene fortsatt  være gjeldende for studier ved tidligere NTNU, HiST, HiG og HiÅ.
 

For studier ved tidligere NTNU gjelder følgende:

Du rangeres på grunnlag av karakterene fra utdanningen som kvalifiserer for opptak. Emner som vurderes med bestått / ikke bestått inkluderes ikke i beregningen av gjennomsnittskarakter. Dersom du kan poengberegnes på flere måter, velges den måten som gir best uttelling.

Ved poenglikhet rangeres søkere på totalt antall dokumenterte studiepoeng, der søkere med flest studiepoeng rangeres først.

Hvis du har utdanning fra et utenlandsk lærested, kan du ikke poengberegnes, og må rangeres etter en skjønnsmessig vurdering. Utenlandsk utdanning som er del av fordypningen i en norsk bachelorgrad, inngår ikke i rangeringsgrunnlaget. Dette gjelder så fremt emnene fra utlandet utgjør halvparten eller mindre av fordypningen.

Beregning av gjennomsnittskarakter

For å beregne gjennomsnittskarakter skal hver bokstavkarakter for de aktuelle emnene erstattes av en tallekvivalent, der A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1. Tallekvivalenten skal multipliseres med emnets studiepoeng, og verdiene legges sammen for emnene som inngår. Summen deles på totalt antall studiepoeng som inngår i samlingen av aktuelle emner. Tallet regnes ut med én desimal.

De fleste masterprogram krever at du har gjennomsnittskarakter C eller bedre i opptaksgrunnlaget for å kvalifisere for opptak. Ved omregning fra tall til bokstaver rundes verdien av til nærmeste heltall. Søkere som har gjennomsnittskarakter 2,5 eller bedre (regnet ut som beskrevet over), oppfyller kravet til gjennomsnittskarakter C eller bedre.

Tallkarakterer fra eldre utdanning avlagt før Kvalitetsreformen konverteres etter tabellene under (der 1 var beste karakter, og 4 var laveste ståkarakter). 

Realfaglige utdanninger Andre utdanninger
Rangering
1,00 - 1,79 = A     1,0 - 2,2 = A
1,80 - 2,49 = B    2,3 - 2,5 = B
2,50 - 2,99 = C   2,6 - 2,7 = C
3,00 - 3,49 = D   2,8 - 3,0 = D
3,50 - 4,00 = E     3,1 - 4,0 = E

Klage på karakter

Hvis du klager på en karakter som inngår i opptaksgrunnlaget, må du selv informere Opptakskontoret når ny sensur foreligger. Hvis du har utdanning fra andre læresteder enn NTNU, må du sende inn ny karakterutskrift. Merk at ny vurdering etter klage legges til grunn i saksbehandlingen fra og med dato ny dokumentasjon foreligger.

Forskrifter

Reglene for opptak til studier er fastsatt i Forskrift om opptak til høyere utdanning (nasjonal) og i de lokale forskriftene (gjelder for 2017):
Forskrift om opptak til studier ved NTNU (Ny forskrift, vedtatt 25/08/2016)
Forskrift om opptak til studier ved NTNU (gammel forskrift, rangering gjelder for opptaket 2017/2018)
Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Gjøvik
Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Ålesund 

 

Rangering 2-årig master i teknologi (siv.ing)

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er plass til, rangeres søkerne etter følgende regler:

1. Gjennomsnittskarakterer for alle karakterer på vitnemål fra ingeniørutdanningen. Alle karakterer i matematikk- og statistikkemner vektes dobbelt i utregningen av gjennomsnittskarakter.

2. Alder, der eldste rangeres først. Selv om opptak innvilges, kan man ikke regne med å få innvilget ønsket studieretning, da det ved enkelte studieretninger er stor konkurranse om plassene. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til de enkelte fakultetene.

Hvis du har utdanning fra et utenlandsk lærested kan du ikke poengberegnes, og må rangeres etter en skjønnsmessig vurdering.

Beregning av konkurransepoeng for søkere med ingeniørutdanning

Følgende metode for konvertering og rangering benyttes:

1. Bokstavkarakterene erstattes med tallekvivalenter etter følgende skala:

A=5, B=4, C=3, D=2, E=1

2. Karakterene multipliseres med antall studiepoeng:
Karakter x studiepoeng = karakterpoeng.
Matematikk- og statistikkemner skal vektes dobbelt.

3. Karakterpoengene summeres og deles med det totale antall studiepoeng som inngår i utregningen. Emner som er vurdert med bestått og ikke med karakter, skal ikke inngå som del av utregningen. Det beregnes en snittkarakter (konkurransepoeng) med én desimal.

For søkere som har gammel ingeniørutdanning med tallkarakterer, må karakterene først konverteres til bokstavkarakterer etter følgende tabell før karaktersnittet kan regnes ut:

1,00 - 1,74 = A
1,75 - 2,24 = B
2,25 - 2,74 = C
2,75 - 3,24 = D
3,25 - 4,00 = E

Opptakskrav 2-årig master i teknologi (siv.ing)

Opptak på grunnlag av ingeniørutdanning

3-årig ingeniørutdanning fra høgskole/universitet gir grunnlag for opptak til 2-årig masterprogram i teknologi.

Du rangeres på karaktersnittet i ditt opptaksgrunnlag, og karaktersnittet kan ikke være lavere enn C for at du skal regnes som kvalifisert. NTNU regner karaktersnittet med én desimal, og det laveste karaktersnittet som godtas blir da 2,5.

Bachelorutdanningen må normalt være avlagt innen samme fagområde som man søker opptak til. Se utfyllende opplysninger på studieprogrammets nettside.

Søkeren må minst ha bestått eksamen i fagene Matematiske metoder I, II og III (eller tilsvarende) + statistikk i ingeniørutdanningen, minimum 30 studiepoeng matematikk og statistikk fra ingeniørhøgskolen. Søkere til Datateknologi skal ha Diskret matematikk (og dette kan erstatte det emnet som tilsvarer NTNUs Matematikk 2).
Søkere som ikke tilfredsstiller kravet i matematikk og statistikk henvises til å konkurrere om opptak til 1. årskurs i det 5-årige studieprogrammet, det vil si søke opptak via Samordna opptak.


Opptak på grunnlag av annen tilsvarende utdanning

Søkere med annen utdanning innen teknologi og naturvitenskap, f.eks. bachelorgrad fra universitetet, må ha fullført følgende matematisk-naturvitenskapelige emner fra sivilingeniørutdanningen (eller tilsvarende) for å kunne vurderes for opptak:

    * Matematikk 1, 2, 3 og 4 (For søkere til Datateknologi skal Diskret matematikk erstatte Matematikk 2)
    * Statistikk
    * Fysikk
    * Informasjonsteknologi, grunnkurs.

Alle emner som inngår i opptaksgrunnlaget skal være bestått før studieplass kan bekreftes. Det forutsettes at bachelorutdanningen din er faglig godkjent for det masterprogrammet du søker til.

Fakta

Gradsnavn: Master i funksjonshemming og samfunn
Studieprogramkode: MFUNKSAM
Adgangsbegrensning: Ja
Karakterkrav: C
Opptak: Søknadsweb

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialt arbeid

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016/2017

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak